Content expieredפג תוקפו של תוכן זה

סדנת תכנון וניהול מו"מ עסקי

תכנון וניהול מו"מ הינם מהיסודות המרכזים לעסקה מוצלחת. מרגע איתור המוצר/העסקה מתחילה העסקה להירקם תוך כדי "פינג פנוג" שולחני בין נושאי המשא ומתן.
מתודיקת ניהול המו"מ חשובה היום לכל עובד המצוי בקשר עם  לקוחות או ספקים וחשיבותו רבה אף יותר לעסק מפאת היכולת לקצץ בעלויות המוצר, לשפר את איכותו ולהביא לחסכון בזמן ובשירות.

מטרות הסדנה:
* מתן כלים להשבחת השליטה בתהליכי המו"מ, הן בשלבי תכנונו והן בניהולו למימוש תוצאות  
   עסקיות  איכותיות וברמות הישג גבוהות.
* הקניית כלים לתכנון וניהול מו"מ מרמת הפרט ועד למו"מ בין ארגונים. 

הסדנה תתנהל  תוך הפרייה הדדית של המשתתפים באמצעות משחקי תפקידים, סימולציות, דיונים והמחשות  תוך כדי צפייה בסרט הדרכה ודיון מעמיק בתוכנו.
 
מנחה הסמינר :
מר דן נאמן,  מנכ"ל פנל - מכון לניהול מו"מ .חב' פנל פיתחה מודל ייחודי להערכות ארגונית אפקטיבית למו"מ עסקי והתמחתה במהלך 25 השנים האחרונות ביישום לקחי הסדנאות ובמדידת הערך המוסף שהושג מהן. 


נושאי הלימוד  בסמינר:
מפגש ראשון: תחרות ושיתוף פעולה במו"מ , הבנת הקשר בין הצורך בהישג ותחרותיות לתוצאות מו"מ , יישום 
                      מתווה לתכנון ולניהול מו"מ בארבעה שלבים. 
מפגש שני: זיהוי הגורמים הדומיננטיים במו"מ והשבחת השליטה בהם, "אני" כנושא ונותן : הפקת משוב אישי 
                  להשבחה עצמית.
מפגש שלישי: הגדרת טווחים למיקוח :רמות שאיפה, ו "קווים אדומים" - נקודת יציאה , ניהול ה"תן וקח" - 
                       טכניקה לניהול תהליך ההתכנסות לעסקה.
מפגש רביעי: הארגון כנושא ונותן : תכנון וניהול  המו"מ כדיאלוג בין מערכות, באמצעות נציגים , מאזן הכוחות 
                      במו"מ עסקי: תכנון של מקורות כוח וזיהוי של נקודות תורפה. 

מועד ומקום:
הסמינר כולל 4 מפגשים , 16 שעות לימוד אקדמאיות, ויתקיים אחת לשבוע בימי שלישי
בין השעות 17:00-20:00, החל מתאריך 19.01.2010 ,במכללה העסקית של לשכת המסחר ת"א, 
רחוב החשמונאים 84, ת"א
לרשות המשתתפים הסדר חניה בתשלום מוזל בחניון "אבן זיו" רחוב סעדיה גאון 22, ת"א.

לידיעתך: הוראות מס הכנסה בקשר להדרכה והשתלמות מקצועית לעובדים, קובעות שכאשר העובד נשלח מטעם המפעל/ המוסד לצורך הכשרה והשתלמות לשם שמירת רמתו המקצועית או לשיפור אופן פעולתו יחשב שכר הלימוד ע"י המפעל/ המוסד כהוצאה מוכרת ואין ההשתלמות נחשבת כהטבה זקיפה המחייבת את העובד בתשלום מס