תנאי שימוש באתר המכללה העסקית של לשכת המסחר ת"א והמרכז

                                                          WWW.CBC.ORG.IL

שלום רב!
אנו מברכים כל אחת ואחד מכם על הצטרפותכם לאלפי המשתתפים באתר המכללה העסקית של לשכת המסחר ת"א והמרכז (להלן: "המכללה העסקית"). הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את תנאי השימוש המפורטים להלן לפני גלישתכם לאתר.
כניסתכם לאתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש בהם. גלשיה באתר מהווה גם הסכמה מפורשת של כל גולש/ת לעמוד בכללי ההתנהגות וההתנהלות הראויים על פי כל דין והמפורטים להלן. תקנון זה מנוסח בלשון זכר, אך מתייחס לשני המינים כאחד.

המכללה העסקית פועלת במסגרת לשכת המסחר ת"א והמרכז והיא מציעה מגוון רחב של קורסי לימוד בתחום סחר בינלאומי, רכש ולוגיסטיקה ועוד.
אתר המכללה העסקית הוקם לרווחת תלמידי המכללה, מתוך מחשבה כי אתר פעיל ודינאמי יעניק לכם סביבה לימודית אופטימאלית.

קוד וסיסמא:
לכל תלמיד במכללה מוענק קוד וסיסימא שבאמצעותם הוא יוכל לעשות שימוש ממוקד באתר באזורים שאינם פתוחים לקהל הרחב. אין להעסיר את הקוד והסיסמא לאחר.

למען הסר ספק, תנאי השימוש כדלהלן יחולו על אתר המכללה בכללותו, לרבות הפורומים, והמסחר המקוון שמוצע באתר (להלן: "האתר") אלא אם כן צוין במפורש אחרת.

המידע באתר המכללה:

החומרים המופיעים באתר המכללה נועדו לספק מידע רלבנטי למתעניינים ו/או סטודנטים לגבי קורסים, ימי עיון, השתלמויות, השכרות כיתה, ספרים והדרכות פנים ארגוניות וכדומה.

האזורים בהם השימוש מותר לתלמידי המכללה העסקית בלבד, מאפשרים נגישות לכל חומרי הלימוד של הקורס אליו נרשם סטודנט. כמו כן התלמיד יכול לבדוק מידע ספציפי לגביו, כגון ציונים, נוכחות בקורס והודעות ועדכונים של המכללה.

שימוש בפורומים:

הפורמים המקצועיים של המכללה העסקית הינם חסומים אך ורק לסטודנטים של המכללה העסקית.

מובהר כי תקנון זה יחול על כל הפורומים וכל הוראה ספציפית בקשר לפורום ספציפי, תופיע בראש עמוד הפורום כאמור.

המכללה העסקית אינה אחראית לטיב ו/או לתוכן השאלות ו/או התשובות ו/או כל הנאמר בפורום. המידע הניתן בפורומים זה ניתן כשרות ואינו מהווה תחליף למקור. אף שנעשו מאמצים להקפיד על דיוק המידע בפורומים אין למכללה העסקית ו/או היועצים בה אחראים בצורה כלשהי לתוכנם. כל שימוש בפורום אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי.

איסור שימוש לרעה:
אין לנצל את השימוש באתר בכלל או בפורומים בפרט לרעה בשום מקרה. אין להעלות תכנים שעלולים לפגוע בצנעת הפרט ו/או יהוו הטרדה ו /או מ נוגדים לחוק לשון הרע, חוק הגננת הפרטיות וכל דין אחר. כמו כן אין להעלות תכנים העלולים  לפגוע במכללה העסקית ו/או בתלמידיה ו/או בצד שלישי. המשתמשים ישמרו על טוהרהמידות, רגשות המשתמשים האחרים והתנהגות ההולמת סביבה לימודית מכובדת.

במידה והופר אחד הסעיפים לעיל המכללה העסקית רשאית לחסום את כניסת המפר לאזורים הסגורים לסטודנטים.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, למכללה העסקית אין אחראיות לטיב ו /או אמיתות התכנים המועלים על ידי המשתמשים, והמשתמשים מתחייבים לשפות ו /או לפצות את המכללה העסקית בכל מקרה בו תידרש המכללה העסקית לשאת באחריות כלשהי ו/או לספוג סנקציה כלשהי בגין העלאת תוכן כאמור על ידי משתמש, מייד עם דרישתה הראשונה בכתב.

איסור שימוש מסחרי באתר המכללה העסקית
כידוע לך מרבית השירותים המוצעים באתר הם שירותי חינם אשר אינם כרוכים בתשלום. התאר לא נועד לשימוש מסחרי על ידי המשתמש, או כל שימוש אחר שאינו לשימוש אישי, אלא אם צויין אחרת במפורש.

לא ניתן להעלות תכנים שמטרתם שיווק או מכירה של מוצרים ו/או שירותים דומים לאלו של המכללה העסקית. במידה וברצונך לעשות באתר כל שימוש אחר לרבות (אך לר רק) הצבת פרסומות, אנא פנה למנהלת האתר.

רישום לקורסים:
המכללה העסקית מעלה באתר את רשימת הקורסים המוצעים על ידה כולל הסבר ותאריכי פתיחה צפויים.
שים לב: הרישום לאחד מקורסי המכללה העסקית לא יהיה סופי ללא שליחת הסכם לימודים מלא וחתום למשרדי המכללה וקבלת מספר סטודנט.
עם פתיחת הקורס שאליו נרשמת, תקבל שם וסיסמא אשר ישרת אותך בשימוש באתר. הקוד והסיסמא הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה. באמצעות הקוד והסיסמא ניתן לקבל מידע אודות הקורסים שאליהם נרשמת, הודעות של מרצים, ציונים וכדומה.

קנייה מאובטחת באתר:
האתר מציע לרכוש דרכו מגוון של מוצרים בקנייה מאובטחת בכפוף לתנאים המופיעים בדף הרכישה באתר. מובהר בזאת, כי כל רכישה דרך האתר הינה עסקת מכר מרחוק כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן ויחולו עליה הכללים על עסקת מכר מרחוק כאמור בחוק זה.

זכויות יוצרים:
אין לעשות שימוש לרבות שכפול ואו העתקה ו/או חיבור באמצעות לינקים בחומרים המופיעים באתר מבלי קבלת רשות מראש ובכתב מבעלי זכות הקניין.

המכללה העסקית הינה הבעלים של זכויות היוצרים של האתרים, לרבות הלוגו, עיצובו, תכנונו, עיבוד החומרים והצגתם.

שונות:
אין לראות הוראה מהוראות תקנון זה כגורעת מהוראה אחרת בתקנון. בכל מקרה של סתירה בין תקנון זה לבין הוראות המופיעות בכל מקום אחר, הוראות התקנון על העליונה, אלא אם כן צוין אחרת באופן מפורש.

מנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות את תנאי השימוש בו, לפי שיקול דעתה הבלעדי. מנהלת האתר רשאית להסיר או לא לפרסם תכנים באתר על פי שיקול דעתה הבלעדית, מבלי להודיע על כל מראש ומבלי לנמק את החלטתה.

על תקנון זה חל הדין הישראלי. סמכות שיפוט מקומית נתונה לבתי המשפט בתל אביב.

לשאלות ו/או הבהרות ו/או תלונות לפנות למייל: college@chamber.org.il  או לטלפון: 03-5631027. לצורך הגשת תלונה בנוגע לתכנים אנא ציין בפנייתן קישור (LINK) למיקום המדוייק בו מופיע התוכן אשר בקשר אליו ברצונך להתלונן. בלא קישור באמר, לא נוכל לטפל בפנייתך.

פנייתך חשובה לנו וכל הפניות והתלונות נקלטות במערכת המכללה, יחד עם זאת, היות וברצוננו לתת לפנייתך את תשומת הלב המירבית ולבדוק אותה לעומקה, הטיפול בה לעיתים יארך זמן מה. אנא ציין בכל פנייה את שמך המלא ופרטי ההתקשרות עמך לצורך בירורים, ככל שיידרשו.