תקנון המכללה העסקית

מבוא

1. יש לעיין בתקנון האתר יחד עם תקנון זה, על מנת להכיר בן היתר את זכויותיך לביטול עסקה.

2. למכללה הזכות לשנות תקנון זה בכל עת, כאשר כל שינוי יחול אך ורק על שירותים שנרכשו לאחר השינוי. 

3. האמור בתקנון זה נרשם בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.

 

נהלים כללים

 1. תלמיד שעמד בכל דרישותיו הספציפיות של כל קורס, המקצועיות והמשמעותיות (ובכלל זה ומבלי למצות: נוכחות בשיעורים, ביצוע מטלות חובה, ציון עובר במבחני הקורס והגשת פרוייקט גמר (במידה ויש)) יהיה זכאי לקבל תעודה מטעם המכללה העסקית של לשכת המסחר ת"א, המעידה כי סיים את לימודיו בקורס.
 2. תכנית הלימודים עשויה להשתנות מעת לעת לפי צרכים אקדמאיים.
 3. התלמיד מתחייב למלא אחר נהלי המכללה כפי שיעודכנו מפעם לפעם גם לאחר תחילת הלימודים.
 4. באחריות התלמיד לדווח למכללה על כל שינוי בפרטיו האישיים (טלפון/נייד/כתובת/דוא"ל). 


שעות פעילות

1. שעות פעילות המכללה העסקית: בימים א'-ה': בין השעות 08:00 בבוקר ל 20:00 בערב. ביום שישי: 08:00 בבוקר ל 12:30 בצהריים.  

2. שעות קבלת קהל: בימים א'-ה':בין השעות 08:00 בבוקר ל 18:00 אחר הצהריים. ביום שישי בין השעות 08:00 בבוקר ל 12:00 בצהריים.
3. לאחר שעות הפעילות וקבלת הקהל כאמור בסעיפים 1 ו-2 ניתן לפנות למשרדי המכללה העסקית בטלפון: 8111* או באמצעות מייל: college@chamber.org.il


שימוש במתקני המכללה 

 1. השימוש במתקני המכללה יהיה למטרות לימודיות בלבד. 
 2. התלמיד מתחייב לשמור על התנהגות הולמת ולציית להוראות (כמו בשילוט) על שטח המכללה ובסמוך לה. 
 3. התלמיד אחראי לציוד המכללה. שימוש לא נכון בשוגג או במזיד מצד התלמיד יגרום לכך שהוא יאלץ לשאת בהוצאות הנזק. 


נוכחות

 1. על כל תלמיד חלה חובת נוכחות של 100% מהשיעורים, יחד עם זאת, במסגרת הקורס ניתן יהיה להחסיר עד ל 20% מהשיעורים (חיסורים מיוחדים) וזאת רק באישור מראש בכתב שניתן על ידי מנהלי ההדרכה. 
 2. בקורסי אונליין - התלמיד יקבל קישור לצפייה מרחוק. יודגש כי קישור זה הינו אישי בלבד וחל איסור מפורש להעבירו לכל גורם אחר. בתום כל שיעור יקבל התלמיד לינק עם הקלטה של השיעור וניתן לממש צפייה בהקלטה בתוך 14 ימים ממועד הקבלה. רק השתתפות במהלך כל השיעור או צפיה מלאה בהקלטה תחשב כנוכחות בהתאם לסעיף זה. יודגש כי אין להעביר את הלינק להקלטות לאף גורם אחר. 
 3. בקורס פרונטלי - חלה חובת הגעה לשיעורים בזמן לפי הרשום בתכנית הלימודים. תלמיד המאחר להגיע בזמן הרשום, ייאלצו להמתין פרק זמן של 15 דקות מתחילת השיעור ואז תיפתחנה הדלתות לכניסה מרוכזת. הליך זה נועד למנוע הפרעה למהלך התקין של השיעור.
 4. חלה חובה לחזור מכל ההפסקה שניתנה ע"י המרצה בזמן.
 5. חלה חובת נוכחות עד תום השיעור. תלמיד שיצאו באמצע השיעור יחשב הדבר להחסרת חצי שיעור.

 

החתמת דף נוכחות

1. דף הנוכחות תלוי בכניסה לכל כיתה. חלה חובה על כל תלמיד לחתום אישית על הדף בתחילת ובסיום כל מפגש.
2. הימנעות מחתימה על דפי הנוכחות תחשב כחיסור גם אם התלמיד נכח בשיעור.
3. חתימה רק בתחילת השיעור או חתימה בסוף השיעור בלבד תחשב לחצי חיסור גם אם התלמיד היה נוכח בכל השיעור. 
4. חל איסור מוחלט לחתום על דפי הנוכחות בשם תלמיד אחר. תלמיד שיתפס חותם עבור תלמיד אחר יסולק מהקורס.
5. בקורסי אונליין - הנוכחות תיבחן בהתאם למייל והשם שהוזנו בזמן הרישום.

משמעת

1. תלמיד שיפריע למהלך התקין של השיעור יסולק מהקורס.
2. חלה חובת כיבוי הטלפון הסלולארי מתחילת השיעור ועד לסיומו.

 

מזון שתייה ועישון

1. המכללה העסקית מספקת לסטודנטים שתיה חמה וקרה בכל אחת מקומות הלימוד. לא ניתן להכניס שתייה וכיבוד לחדרי ההרצאות.
2. לפי החוק חל איסור מוחלט לעשן במתקני המכללה ובמדרגות! העישון מותר רק מחוץ למבנה.


הפסקת לימודים

1. כל בקשה לדחיית לימודים, או ביטול לימודים יש להגיש בכתב למשרדי המכללה בציון הסיבות לכך.
לבקשה יצורפו האישורים הרלוונטיים במידה וישנם כאלו.
המכללה העסקית תבחן את הבקשה, והיא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות את הלימודים למחזור אחר. דחייה זו תתבצע ללא עלות כספית נוספת אך ורק פעם אחת, ורק לאותו קורס.  

2. המכללה העסקית שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את לימודיו של תלמיד במקרים הבאים:
* עקב סיבות משמעתיות: תלמיד שהפריע למהלך התקין של השיעור באופן עקבי או מפאת בעיות משמעת אחרות.

* עקב סיבות מנהלתיות: תלמיד שלא הסדיר את חובו למכללה העסקית לאחר 4 שיעורים מתחילת הקורס או מרגע שקיבל הודעה על כך שקיים חוב למכללה העסקית.
* עקב נסיבות חריגות.

 

השלמת שיעורים

 1. השלמת מפגש בקורס/השתלמות /סדנה תאושר ע"י המכללה העסקית  וזאת עקב היעדרות מוצדקת ומוכחת כגון: מחלה, פציעה, מילואים, אירוע משמעותי בעבודה וכו'. 
 2. השלמת המפגש תתאפשר מיום סיום הלימודים ולמשך 12 חודשים בלבד.
 3. לאחר מועד זה, השלמת המפגשים תתאפשר ברישום מחודש לקורס/סדנה /השתלמות בעלות מופחתת של 50% מעלות הקורס לצרכן.
 4. השלמת המפגש הינה על בסיס מקום פנוי ובאישור מראש של נציגי המכללה העסקית.
 5. יודגש כי בקורסי אונליין לא תינתן אפשרות להשלמת מפגש, אלא כאמור תועבר הקלטה של השיעור וניתן לצפות בה בתוך 14 יום מעת השליחה. 

מאמרים נוספים בתחום:

הנפקת כרטיס סטודנט

הזמנת כרטיסי סטודנט אחרונה לשנה זו תהיה ב- 30/04/24

קרא עוד