תקנון המכללה העסקית

נהלים כללים

 1. תלמיד/ה שעמד/ה  בכל דרישותיו הספציפיות של כל קורס, המקצועיות והמשמעותיות (ובכלל זה ומבלי למצות: נוכחות בשיעורים, ביצוע מטלות חובה, ציון עובר במבחני הקורס והגשת פרוייקט גמר (במידה ויש)) יהיה זכאי/ת לקבל תעודה מטעם המכללה העסקית של לשכת המסחר ת"א, המעידה כי סיים את לימודיו בקורס.
 2. תכנית הלימודים עשויה להשתנות מעת לעת לפי צרכים אקדמאיים.
 3. התלמיד/ה מתחייב/ת למלא אחר נהלי המכללה כפי שיעודכנו מפעם לפעם גם לאחר תחילת הלימודים.
 4. באחריות התלמיד/ה לדווח למכללה על כל שינוי בפרטיו האישיים (טלפון/נייד/כתובת/דוא"ל). 


שעות פעילות

1. שעות פעילות המכללה העסקית: בימים א'-ה': בין השעות 08:00 בבוקר ל 20:00 בערב. ביום שישי: 08:00 בבוקר ל 12:30 בצהריים.  

2. שעות קבלת קהל: בימים א'-ה':בין השעות 08:00 בבוקר ל 17:30 אחר הצהריים. ביום שישי בין השעות 08:00 בבוקר ל 12:00 בצהריים.
3. לאחר שעות הפעילות וקבלת הקהל כאמור בסעיפים 1 ו-2 ניתן לפנות למשרדי המכללה העסקית בטלפון: 8111* או באמצעות מייל: college@chamber.org.il


שימוש במתקני המכללה 

 1. השימוש במתקני המכללה יהיה למטרות לימודיות בלבד. 
 2. התלמיד/ה מתחייב/ת לשמור על התנהגות הולמת ולציית להוראות (כמו בשילוט) על שטח המכללה ובסמוך לה.
 3. התלמיד/ה אחראי/ת לציוד המכללה. שימוש לא נכון בשוגג או במזיד מצד התלמיד/ה יגרום לכך שהוא/יא י/תאלץ לשאת בהוצאות הנזק.


נוכחות

 1. על כל תלמיד/ה חלה חובת נוכחות של 100% מהשיעורים, יחד עם זאת, במסגרת הקורס ניתן יהיה להחסיר עד ל 20% מהשיעורים (חיסורים מיוחדים) וזאת רק באישור מראש בכתב שניתן על ידי מנהלי ההדרכה. 
 2. חלה חובת הגעה לשיעורים בזמן לפי הרשום בתכנית הלימודים. תלמיד/ה המאחר/ת להגיע בזמן הרשום, ייאלצו להמתין פרק זמן של  15 דקות מתחילת השיעור ואז תיפתחנה הדלתות לכניסה מרוכזת. הליך זה נועד למנוע הפרעה למהלך התקין של השיעור.
 3. חלה חובה לחזור מכל ההפסקה שניתנה ע"י המרצה בזמן.
 4. חלה חובת נוכחות עד תום השיעור. תלמיד/ה שיצאו באמצע השיעור יחשב הדבר להחסרת חצי שיעור.

 

החתמת דף נוכחות

1. דף הנוכחות תלוי בכניסה לכל כיתה. חלה חובה על כל תלמיד/ה לחתום אישית על הדף בתחילת ובסיום כל מפגש.
2. הימנעות מחתימה על דפי הנוכחות תחשב כחיסור גם אם התלמיד/ה נכחו בשיעור.
3. חתימה רק בתחילת השיעור או חתימה בסוף השיעור בלבד תחשב לחצי חיסור גם אם התלמיד/ה היה/תה נוכח/ת בכל השיעור. 
4. חל איסור מוחלט לחתום על דפי הנוכחות בשם תלמיד/ה אחר/ת. תלמיד/ה שיתפס חותם עבור תלמיד/ה אחר/ת יסולק מהקורס.

משמעת

1. תלמיד/ה שי/תפריע למהלך התקין של השיעור י/תסולק מהקורס.
2. חלה חובת כיבוי הטלפון הסלולארי מתחילת השיעור ועד לסיומו.

 

מזון שתייה ועישון

1. המכללה העסקית מספקת לסטודנטים שתיה חמה וקרה בכל אחת מקומות הלימוד. לא ניתן להכניס שתייה וכיבוד לחדרי ההרצאות.
2. לפי החוק חל איסור מוחלט לעשן במתקני המכללה ובמדרגות! העישון מותר רק מחוץ למבנה.

הפסקת לימודים

1. כל בקשה לדחיית לימודים, או ביטול לימודים יש להגיש בכתב למשרדי המכללה בציון הסיבות לכך.
לבקשה יצורפו האישורים הרלוונטיים במידה וישנם כאלו.
המכללה העסקית מאשרת על פי שיקול דעתה הבלעדי, דחיית לימודים למחזור אחר. דחייה זו תתבצע ללא עלות כספית נוספת אך ורק פעם אחת, ורק לאותו קורס.

2. המכללה העסקית שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את לימודיו של תלמיד/ה במקרים הבאים:
* עקב סיבות משמעתיות: תלמידים שהפריעו למהלך התקין של השיעור באופן עקבי.

* עקב סיבות מנהלתיות: תלמיד/ה שלא הסדיר/ה את חובו/ה למכללה העסקית לאחר 4 שיעורים מתחילת הקורס או מרגע שקיבל/ה הודעה על כך שקיים חוב למכללה העסקית.
* עקב נסיבות חריגות.

 

השלמת שיעורים

 1. השלמת מפגש בקורס/השתלמות /סדנה תאושר ע"י המכללה העסקית  וזאת עקב היעדרות מוצדקת ומוכחת כגון: מחלה, פציעה, מילואים, אירוע משמעותי בעבודה וכו'. 
 2. השלמת המפגש תתאפשר מיום סיום הלימודים ולמשך 12 חודשים בלבד.
 3. לאחר מועד זה, השלמת המפגשים תתאפשר ברישום מחודש לקורס/סדנה /השתלמות בעלות מופחתת של 50% מעלות הקורס לצרכן.
 4. שלמת המפגש הינה על בסיס מקום פנוי ובאישור מראש של נציגי המכללה העסקית.