Content expieredפג תוקפו של תוכן זה

קורס כלים מעשיים לתכנון, ניהול ובקרה פיננסים

ניהול פיננסי כושל, מהווה את אחת הסיבות העיקריות לקריסתם של עסקים.תהליך זה מאופיין בתחרות עזה בין בעלי עסקים,כאשר המרכיב המרכזי שלו מלווה במתן אשראי מוגזם והנחות מפליגות, תוך כדי נגיסה מתמשכת של חברות האשראי והבנקים ברווחיות העסק.
בעלי עסקים וחברות החסרים כלים וידע פיננסי נדרש, מתקשים לקבל תמונה ברורה של עסקים.
רכישת ידע חשבונאי/פיננסי תאפשר לבעלי העסק להפכו מעסק כושל או שורד לעסק מצליח,צומח ורווחי.
הקורס המקיף המוצע לניהול פיננסי בעסק יקנה לבעליו, למנהליו וליזמים רקע חשבונאי/פיננסי, כלים מעשיים לניהול תכנון ובקרה פיננסיים, ויאפשר  להם לשפר את רווחיות העסק ואת יעילותו התפעולית מחד,ולהקטין את רמת הסיכון העסקי הגלומה בו, מאידך.
 
מטרת הקורס
הקורס המוצע לניהול פיננסי בעסק יקנה לבעליו, למנהליו וליזמיו ללא רקע חשבונאי/פיננסי, כלים מעשיים לניהול תכנון ובקרה פיננסיים, ויאפשר להם לשפר את רווחיות העסק ואת יעילותו התפעולית מחד, ולהקטין את רמת הסיכון העסקי הגלומה בו, מאידך.
 
קהל היעד
מנהלים,בעלי עסקים, עובדי מחלקות גזברות, עובדים במחלקות הכספים,ובעלי עניין אחרים בתחום.
 
שיטת הלימוד
הדגש בקורס יתבסס על הקניית כלי ניהול תכנון ובקרה פרקטיים למשתתפים, תוך שילוב הסברים, תרגולים מעשיים והצגת דוגמאות מגוונות מניסיונם העשיר של המרצים.
 
מרכז אקדמי ומרצה מוביל
שמחה לב, רואה חשבון ומשפטן LL.M, LL.B, מרצה בכיר במסלול מנהל עסקים במספר מוסדות אקדמיים בישראל ומנהלו של משרד רו“ח העוסק בליווי חשבונאי ובייעוץ פיננסי וכלכלי לעסקים, בעל ידע והתמחות נרחבים בתחומי המיסים, הביקורת והבקרה, המימון, תמחיר ותכנון תקציבים.
 
נושאי הלימוד
  • קריאה וניתוח דוחות כספיים
  • ניהול עלויות, תמחיר והמחרה
  • העסק והבנק - עבודה מול הבנקים
  • ניהול לפי תזרים מזומנים
  • תכנון בקרה תקציבית
  • מימון וניתוח כדאיות - כולל הכרת מגוון מקורות מימון קיימים
  • תוכנית עסקית - לימוד ותרגול מעשי כולל הכנת פרוייקט גמר
לתוכנית הלימודים המפורטת יש לפנות למכללה העסקית 

משתתפי הקורס זכאים לשעת ייעוץ חינם עם המרצה לצורך הטמעת החומר הנלמד,לצרכי העסק
 
מועד ומקום
הקורס כולל 13 מפגשים ויערך בין השעות 20:00-17:00, במכללה העסקית, רחוב החשמונאים 84 ת“א.
הקורס יתקיים בימי שלישי ויחל בתאריך  01.11.16

*מחירים מיוחדים ינתנו לבאים בקבוצות*

לידיעתך: הוראות מס הכנסה בקשר להדרכה והשתלמות מקצועית לעובדים, קובעות שכאשר העובד נשלח מטעם המפעל/ המוסד לצורך הכשרה והשתלמות לשם שמירת רמתו המקצועית או לשיפור אופן פעולתו יחשב שכר הלימוד ע"י המפעל/ המוסד כהוצאה מוכרת ואין ההשתלמות נחשבת כהטבה זקיפה המחייבת את העובד בתשלום מס