מדד מנהלי הרכש לחודש יולי 2010-התמתנות במגמת ההתכווצות של המשק היצרני

מדד מנהלי הרכש בישראל לחודש יולי 2010 ממשיך זה החודש השלישי ברציפות להימצא בהתכווצות אם כי החודש נצפתה התמתנות במגמה. הערך שנמדד החודש עומד על 48.0% לעומת ערך של 46.0% שנמדד בחודש הקודם  (סדרת נתונים מנוכה עונתיות), עליה של 2.0% לעומת החודש הקודם
גם בשני רכיבי הביקושים נמשך זה החודש השלישי ברציפות מגמת ההתכווצות. ברכיב תפוקות הייצור חלה החודש שינוי כיוון ומעבר להתרחבות. רכיב המחירים ממשיך זה החודש השמיני ברציפות להימצא במגמת התרחבות. גם רכיב התעסוקה ממשיך החודש להימצא במגמת התרחבות. שתי רכיבי זמני האספקה ממשיכים החודש להימצא במגמת התכווצות.
 
להלן ריכוז נתוני המדד לחודש יולי 2010  והשוואה לנתוני החודש הקודם:

 

 

מדד
חודש
יולי

מדד
חודש
יוני

 
שינוי

 
מגמה

מס' חודשים במגמה

מדד הכללי

48.0

46.0

2.0

התכווצות

3

קו מגמה

48.7

49.1

0.4-

התכווצות

2

ביקושים מקומיים

45.4

44.1

1.3

התכווצות

3

ביקושים לייצוא

46.7

48.1

1.4-

התכווצות

3

תפוקות ייצור

54.7

48.6

6.1

התרחבות

1

תעסוקה

58.0

51.5

6.5

התרחבות

12

מחירי חומרי גלם

65.0

65.6

0.6-

התרחבות

8

מלאי מוצר מוגמר

50.1

52.4

2.3-

התרחבות

3

מלאי חומרי גלם

44.6

51.4

6.8-

התכווצות

1

כמות הרכישות למלאי

44.4

43.5

0.9

התכווצות

2

זמני אספקה יבוא

34.9

35.8

0.9-

התכווצות

11

זמני אספקה מקומי

46.7

43.7

3.0

התכווצות

11

 
תפוקות הייצור PRODUCTION                                                                          

ברכיב  תפוקות הייצור חל החודש שינוי כיוון ולאחר חודשיים רצופים בהתכווצות חצה רכיב זה את קו 50% ועבר להתרחבות.
הערך שנמדד החודש עומד על 54.7% לעומת ערך של 48.6% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 6.1% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את שינוי הכיוון ברכיב זה והמעבר החודש להתרחבות לרמת הביקושים.

NEW LOCAL ORDERS - הזמנות חדשות לקוחות בארץ

רכיב ההזמנות בשוק המקומי ממשיך זה החודש השלישי ברציפות מגמת ההתכווצות אם כי החודש נצפתה התמתנות במגמה. הערך שנמדד החודש עומד על 45.4% לעומת ערך של 44.1% שנמדד בחודש הקודם, עליה  של 1.3% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתכווצות ברכיב זה לרמת הביקושים הנמוכה ולעונתיות.

QUANTITY OF PURCHASES - רכישות למלאי

ברכיב כמות הרכישות למלאי נמשך זה החודש השני ברציפות מגמת ההתכווצות אם כי החודש חלה התמתנות קלה במגמה. הערך שנמדד החודש עומד על 44.4% לעומת ערך של  43.5%  שנמדד בחודש שעבר, עליה של 0.9% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך מגמת ההתכווצות ברכיב זה לעונתיות ולירידה בביקושים.

PRICES - מחירים

ברכיב המחירים נמשך זה החודש השמיני ברציפות מגמת ההתרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות נוספת במגמה. ברכיב המחירים נמדד החודש ערך של 65.0% לעומת ערך של 65.6% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 0.6% לעומת החודש הקודם.  משמעות הנתון כי רכיב המחירים נמצא בהתרחבות הינו כי נצפתה התייקרות במחירי חומרי הגלם. מתוך ניתוח התשובות לסקר ניתן ללמוד כי הסיבה העיקרית לשינוי הכיוון והמעבר להתרחבות ברכיב זה הינה העליה במחירי חומרי הגלם  וכן מחסור במספר חומרי גלם.

רכישות בארץ -זמני הספקה  LOCAL DELIVERY TIMES   
                             
ברכיב זמני האספקה בשוק המקומי נמשך זה החודש האחד עשר ברציפות מגמת ההתכווצות אם כי החודש חלה התמתנות במגמה. הערך שנמדד החודש עומד על 46.7% לעומת ערך של 43.7% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 3.0% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. משמעות הנתון  ברכיב  זה  היא  שישנה התקצרות  בזמני האספקה של מוצרים מקומיים.

IMPORTS DELIVERY TIMES -  יבוא חומרי גלם – זמני הספקה

ברכיב זמני האספקה ביבוא נמשך זה החודש האחד עשר ברציפות מגמת ההתכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות במגמה. הערך שנמדד החודש עומד על 34.9% לעומת ערך של 35.8% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 0.9% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. משמעות הנתון  ברכיב  זה  היא  שישנה התקצרות  בזמני האספקה של חומרי הגלם מחו"ל.

STOCKS OF RAW MATERIALS - חומרי גלם רמות מלאי

ברכיב רמות המלאי של חומרי הגלם חל החודש שוב שינוי כיוון ולאחר חודש אחד בלבד בהתרחבות חזר החודש רכיב זה להתכווצות.  הערך שנמדד ברכיב זה החודש עומד על 44.6% לעומת ערך של 51.4%  שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 6.8% לעומת החודש הקודם. בבדיקת התשובות לסקר ניתן להסיק כי הסיבות העיקריות לשינוי הכיוון  ברכיב זה  הינו מדיניות מלאי מכוונת ורמת ביקושים נמוכה.

STOCKS OF FINISHED GOODS - מלאי מוצר מוגמר 

רכיב מלאי מוצר מוגמר ממשיך זה החודש השלישי ברציפות להימצא בהתרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות קלה במגמה. הערך שנמדד ברכיב זה החודש עומד על 50.1% לעומת ערך של 52.4% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 2.3% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. מתוך ניתוח התשובות לסקר ניתן ללמוד כי המשיבים מייחסים מגוון סיבות להמשך ההתרחבות ברכיב זה.

רמת התעסוקה -  EMPLOYMENT
ברכיב התעסוקה נמשך זה החודש השנים עשר ברציפות מגמת ההתרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות משמעותית במגמה. הערך שנמדד החודש עומד על 58.0% לעומת ערך של 51.5% שנמדד בחודש הקודם, עליה  של 6.5% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתרחבות ברכיב זה לביקושים.

 NEW EXPORT ORDERS - הזמנות חדשות לקוחות בעולם

רכיב הביקושים לייצוא ממשיך זה החודש השלישי ברציפות להימצא בהתכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות נוספת במגמה. הערך שנמדד החודש עומד על 46.7% לעומת ערך של 48.1% שנמדד בחודש הקודם, ירידה  נוספת של 1.4% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתכווצות ברכיב זה לירידה בביקושים מהפירמות בחו"ל.
 
 
{NAPM - Purchasing Managers’ Index {PMI
אינדקס מנהלי הרכש האמריקאי

יוני
2008

יולי
2008

אוגוסט
2008

ספטמבר
2008

אוקטובר
2008

נובמבר
2008

דצמבר
2008

ינואר
2009

50.2

50.0

49.9

43.5

38.9

36.2

32.4

35.6

פברואר
2009

מרץ
2009

אפריל
2009

מאי ‏2009

יוני
2009

יולי
2009

אוגוסט
2009

ספטמבר
2009

35.8

36.3

40.1

42.8

44.8

48.9

52.9

52.6

אוקטובר
2009

נובמבר
2009

דצמבר
2009

ינואר
2010

פברואר
2010

מרץ
2010

אפריל
2010

מאי
‏2010

55.7

53.6

55.9

58.4

56.5

59.6

60.4

59.7

יוני
2010

יולי
2010

אוגוסט
2010

ספטמבר
2010

אוקטובר
2010

נובמבר
2010

דצמבר
2010

ינואר
2010

56.2

55.5

 

 

 

 

 

 
*פרסום נתונים אלה באדיבות  ISM  - ארגון מנהלי הרכש האמריקאי

המשק היצרני האמריקאי ממשיך במגמת התרחבות
בפעילות הכלכלית של המגזר היצרני בארה"ב נמשך זה החודש השניים עשר ברציפות מגמת ההתרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות נוספת במגמה. כלל הכלכלה האמריקאית ממשיכה זה החודש החמישה עשר ברציפות במגמת התרחבות. החודש נמדד ערך של 55.5% לעומת ערך של 56.2% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 0.7% לעומת החודש הקודם. החודש גם הרכיבים החשובים והמרכזיים של המדד ממשיכים להימצא בהתרחבות אם כי בחלקם נצפתה החודש התמתנות במגמה. רכיב המחירים ממשיך  להימצא בהתרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות קלה במגמה. החודש 10 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווח על התרחבות בפעילותם הכלכלית.   
רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש השלשה עשר ברציפות להימצא בהתרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות קלה במגמה. הערך שנמדד החודש עומד על 56.5% לעומת ערך של  56.0% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 0.5% לעומת החודש הקודם. החודש רק 7 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.
גם ברכיב הביקושים המקומיים נמשך זה החודש השלשה עשר ברציפות מגמת ההתרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות נוספת ומשמעותית במגמה. הערך שנמדד החודש עומד על 53.5% לעומת ערך של  58.5% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 5.0% לעומת החודש הקודם. החודש רק 8 מגזרים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.
ברכיב תפוקות הייצור נמשכת מגמת ההתרחבות זה החודש הארבעה עשר ברציפות אם כי החודש נצפתה התמתנות נוספת ומשמעותית במגמה. הערך שנמדד החודש עומד על 57.0% לעומת ערך של  61.4% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 4.4% לעומת החודש הקודם.  החודש רק 8 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.
ברכיב התעסוקה נמשך זה החודש העשירי ברציפות מגמת ההתרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות קלה במגמה. הערך שנמדד החודש עומד על 58.6% לעומת ערך של 57.8%  שנמדד בחודש הקודם, עליה של 0.8% לעומת החודש הקודם. החודש 10 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווח על התרחבות ברכיב זה.
רכיב המחירים ממשיך זה החודש השלשה עשר ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות קלה במגמה. הערך שנמדד החודש עומד על 57.5% לעומת ערך של 57.0% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 0.5% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים מס' מועט של חומרי גלם בהם חלה החודש עליית מחירים ובעיקר את העלייה במחירי הפלדה.
מנהלי הרכש מציינים את המשך ההתרחבות של המדד אך מדגישים את ההתמתנות בקצב ההתרחבות. התמתנות זו נמשכת זה החודש השלישי ברציפות. מנהלי הרכש כי מגמה זו תימשך גם במחצית השניה של השנה.
 
 
מדד מנהלי הרכש  הבריטי
 THE CHARTERED INSTITUTE OF PURCHASING & SUPPLY

2005

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JULY

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

51.8

51.8

52.0

49.5

47.3

49.6

49.2

50.1

51.5

51.7

51.0

51.1

2006

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JULY

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

51.7

51.7

50.8

54.1

53.2

55.1

53.8

53.1

54.4

53.7

52.6

51.9

2009

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JULY

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

52.8

55.4

54.4

53.9

54.9

54.3

55.7

56.3

55.1

52.9

54.4

52.9

2008

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JULY

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

50.6

51.3

51.3

51.0

50.0

45.8

44.3

45.9

41.0

41.5

34.4

34.9

2009

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JULY

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

35.8

34.7

39.1

42.9

45.4

47.4

50.8

49.7

49.5

53.7

51.8

54.1

2010

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JULY

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

56.7

56.6

57.2

58.0

58.0

57.5

57.3

 

 

 

 

 

  DATA IS PUBLISHED BY COURTSEY OF CIPS & NTC ENGLAND
מידע זה מתפרסם באדיבות ארגון מנהלי הרכש באנגליה


המשק היצרני האנגלי ממשיך  במגמת התרחבות
בפעילות הכלכלית במשק היצרני הבריטי נמשכת זה החודש העשירי ברציפות מגמת ההתרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות נוספת במגמה. החודש נמדד ערך של 57.3% לעומת ערך של 57.5% אשר נמדד בחודש הקודם ירידה של 0.2% לעומת החודש הקודם.
רכיב הביקושים המקומיים ממשיך גם החודש להימצא במגמת התרחבות אם כי זה החודש השלישי ברציפות בו חלה התמתנות במגמה וזאת לאחר נק' השיא שנמדדה בחודש אפריל.
גם ברכיב הביקושים לייצוא חלה החודש התמתנות במגמת ההתרחבות. החודש נמדד ערך של 50.8% לעומת ערך של 51.5% אשר נמדד בחודש הקודם ירידה של 0.7% לעומת החודש הקודם. זהו החודש השלישי ברציפות בו נצפית התמתנות במגמת ההתרחבות ברכיב זה. מנהלי הרכש מנסים להסביר את ההתמתנות במגמה בעיקר בגלל התחזקות הלירה שטרלינג מול האירו וכן עקב מדיניות ריסון פיסקלית אשר הונהגה בחלק מהמדינות בגוש האירופי המהווים את שווקי היצוא של המשק היצרני האנגלי.
רכיב תפוקות הייצור ממשיך להימצא בהתרחבות המוסברת בעיקר בביקושים המקומיים וכן בייצור למלאי בחלק מהפירמות. החודש נמשכת מגמת ההתרחבות גם ברכיב המחירים של חומרי הגלם.
ברכיב התעסוקה נמשכת זה החודש הרביעי ברציפות מגמת ההתרחבות. מנהלי הרכש מציינים כי המפעלים עובדים קצת מעל הקצה הרגיל ולכן יש צורך בתוספת כוח אדם.
מנהלי הרכש פחות אופטימיים לקראת המחצית השניה של השנה והם צופים כי יתרבו הקשיים והלחצים על המשק היצרני ובמיוחד מציינים את הנפילה בביקושים ליצוא שחלה בחודשים האחרונים. מנהלי הרכש צופים המשך התמתנות במגמת ההתרחבות גם בחודשים הבאים. 


הערות על הסקר והמדד של מנהלי הרכש בישראל
הדוח הזה מבוסס על נתונים הנאספים ומעובדים מידי חודש בעזרת שאלונים הנשלחים אל  מספר גדול של מנהלי רכש של חברות תעשייתיות במגזר היצרני בישראל. מיון החברות המשתתפות מבוסס על הגדרות S I C ותרומתן של חברות אלה ל - GNP בישראל. התגובות המתקבלות משקפות את השינוי במגמה , במידה והיה, בחודש השוטף בהשוואה לחודש הקודם. התחומים הנבדקים משותפים לכל מדדי ה – PMI בעולם. בכל אחד מן התחומים בהם נאספים נתונים מראה  Diffusion Index את ההבדל נטו במספר התגובות בין אלה שהראו גבוה\טוב יותר לביו אלה שהראו נמוך\ גרוע יותר באחוזים. אינדקס זה הוא סכום כל התשובות אשר השיבו גבוה\טוב יותר  + מחצית מספר המשיבים ללא שינוי.   ניכוי השפעת העונתיות על סדרות נתונים מקוריות של מדד מנהלי הרכש , נעשה בעזרת תכנת x-12, כמקובל בישראל ובעולם ,בנוסף לכך מבוצע התאמת הניכוי ללוח השנה העברי בעזרת אלגוריתם שפותח על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל.
מדד מנהלי הרכש PMI   מחושב מתוך נתונים אלה הוא למעשה שקלול של  האינדקסים העקרים  בתחומים הבאים : תפוקות הייצור מקדם (0.25), הזמנות בארץ מקדם ( 0.225 ), הזמנות בחו"ל מקדם (0.225), רכישות למלאי מקדם (0.15) ,  תעסוקה (0.05 ), זמני אספקה מקדם (0.05 ) , כאשר נתוני זמני האספקה הפוכים כדי שבגרף הם ינועו באותו כוון. משקלות אלה מבוססים על הניסיון המצטבר של ארגון מנהלי הרכש ולאחר תאום עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדד מנהלי הרכש בישראל הינו אחד מהמדדים המרכיבים את מדד מנהלי הרכש הגלובלי.
 
ארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה בישראל
ארגון מנהלי הרכש והלוגיסטיקה בישראל הוא ארגון מקצועי וולונטרי המאגד בתוכו כ- 600 חברים המשמשים בתפקידים בכירים בתחום ניהול הרכש והלוגיסטיקה בישראל. במסגרת  מלוי תפקידם הם מאתרים מקורות אספקה ושירותים לפי צרכי הארגון אותו הם משרתים ושולטים על הביצועים והמחירים של אותם מקורות אספקה בצורה שתבטיח זרימה של טובין ושירותים. חברי הארגון מבצעים רכש בסכום כולל של כמה מאות מיליוני שקלים בשנה בישראל. הארגון חבר בפדרציה הבינלאומית של מנהלי רכש והספקה IFPSM) ), האיגוד האירופאי לרכש (ECPS ) וכן במועצה האירופית ללוגיסטיקה  (ELA). 
 

מאמרים נוספים בתחום:

קורס ניהול תפעול בכיר - AOM

עולם התפעול מקבל משמעות מרכזית בהצלחת ארגונים עסקיים ושירותיים. מרכזיותו וחשיבותו של התפעול בתוך הארגון מחייבת את כל העוסקים בתחום לעשות שימוש בכלים מתקדמים ודורשת תהליך הכשרה יסודי ומקיף.

קרא עוד
קורס ניהול רכש והספקה בכיר - CPSM

ISM ( Institute for Supply Management )  שהינו מכון אמריקאי לניהול ההספקה,  פועל במעל 80 מדינות ברחבי העולם.

הארגון נוסד ב-1915 ומטרתו מאז שנוסד ועד היום הינה להוביל, לקדם ולשרת את מקצוע ניהול הרכש וההספקה  והוא חבר וותיק מאוד בפדרציה הבינלאומית לניהול רכש והספקה
קרא עוד
קורס ניהול לוגיסטיקה ומחסן ממוחשב בכיר

בשנים האחרונות אנו עדים יותר ויותר על ההתפתחויות מרחיקות לכת בעולם ניהול הלוגיסטיקה והמחסן הממוחשב וזאת לאור הגלובליזציה והפיתוחים הטכנולוגיים שמשפיעים ומייעלים את ניהול שרשרת האספקה בארגון.

קרא עוד
קורס ניהול רכש, קניינות ולוגיסטיקה - PLM
עולם הרכש עובר מהפכה שקטה הכוללת שינויים בראיית מעמדו של הרכש בתוך הארגון ושילובו בשרשרת ההספקה הארגונית.
קרא עוד