המלצות ממסיימי יום עיון משא ומתן למנהלי רכש וקניינים בכירים