אשראים דוקומנטרים לפי ה-UCP 600

אשראים דוקומנטרים לפי ה-UCP 600
מחיר לצרכן: 260 ₪
מחיר לחברי לשכת המסחר ת"א והמרכז: 230 ₪
מחיר לסטודנט: 230 ₪

אזל מהמלאי

דברי פרשנות וניתוח מפורט של סעיף אחר סעיף של הכללים והנוהלים האחידים - התקן הבינלאומי של הנוהג הבנקאי לבדיקת מסמכים - של לשכת המסחר הבינלאומית והיבטים מעשיים

הספר מכיל 414 עמודים, ומהווה אבן יסוד בסחר הבינלאומי בעסקאות עם מכתבי אשראי לבנקים, סוחרים, תעשיינים, מובילים, עורכי דין, אקדמאים וכל אדם המעורב בנושא זה. 

נושא האשראים הדוקומנטריים ממקד תמיד תשומת לב רבה בכל רחבי העולם בהיותו מרכיב חשוב ומרכזי בפעילות בעסקות סחר החוץ ולשכת המסחר הבינלאומית באמצעות הכללים והנהלים האחידים לאשראים דוקומנטרים מהווה מאז שנת 1933 בה פורסמו לראשונה נדבך חשוב בנושא זה.

קיימים שטחים בסחר בינלאומי הנמצאים בשינוי מתמיד. שינוי זה מתרחש כתוצאה מנהלים חדשים שמוצגים על יד כל העוסקים בסחר בינלאומי.
כתוצאה משינויים שהתפתחו ב 14 שנים האחרונות מאז כניסתם לתוקף ביום 1 בינואר 1993 של ה UCP 500 החליטה לשכת המסחר הבינלאומית להוציא נוסח חדש של הכללים ונהלים אחידים לאשראים דוקומנטרים מהדורת 2007 - UCP600  שנכנסו לתוקף ב 1 ביולי 2007.


ספר זה פורסם על מנת לעזור לעוסקים באשראים דוקומנטרים בישראל וכן לאלה המבקשים לרכוש ידע בנושא.
הוא מאגד בתוכו לא רק את סעיפי ה UCP 600 שתורגמו  על ידי המרצה לעברית אלא גם פרשנויות הגיוניות לכל הסעיפים.
הספר מציע מידע מקיף ומפורט הנחוץ להבין את הכללים החדשים בצורה הטובה ביותר.

ספר זה כולל גם סקירה על אשראים דוקומנטרים בני העברה ואת שני התחליפים הקיימים לא.ד בני העברה שאין אפשרות להעבירם למוטב שני והם:
1. אשראים דוקומנטרים מסוג "גב אל גב" - BACK TO BACK.
2.המחאות של תמורות כספיות באשראים דוקומנטרים.
סקירה נוספת שהספר מציע:
3. אשראים דוקומנטרים מקויימים
4. קיום שקט וקיום על קיום
5. אשראים דוקומנטרים מתחדשים - "REVOLVING"
6. אשראים דוקומנטרים מסוג "סטנדביי - "STANDBY"

נספחי הספר כוללים פרק על טפסים המאפשרים ביצוע הנושאים הנסקרים בספר, וסקירה על מסמכי הובלה במוזכרים ב UCP 600.

ספר שימושי זה הוא פרי עבודה מאומצת שנעשתה ע"י המרצה על בסיס ניסיון של מצטבר של 42 שנות עבודה בסחר חוץ בבנקאות ההלונדית ובבנק דיסקונט ומטרתו הבלעדית היא להוות כלי עזר לסיוע לכל מי שתחום זה נוגע אליו.

המרצה, מר מאיר פיירשטיין, הינו המנהל המקצועי (בדימוס) של אגף סחר חוץ של בנק דיסקונט, חבר וועדת הבנקאות של ICC ומומחה בינלאומי ישראלי מטעם לשכת המסחר הבינלאומית "בדוקדם" - למתן חוות דעת לפתרון סוגיות השנויות במחלוקת בשאראים דוקומנטרים.

תוכן העניינים:

מבוא                                                                                                                       
פתיח                                                                                                     
אשראי דוקומנטרי בלתי חוזר – כשיטת תשלום                                                
סעיף 1 : יישום הנהלים והכללים האחידים                                                                     
סעיף 2 : הגדרות                                                                                                       
אשראים שאינם מקויימים והניתנים למימוש באמצעות סיחור                           
סעיף 3 : פירושים                                                                                                    
סעיף 4 : אשראים לעומת חוזים                                                                                    
סעיף 5 : מסמכים לעומת טובין, שירותים או ביצוע                                                           
סעיף 6 : מימוש, תאריך פקיעה ומקום להצגה                                                                  
סעיף 7 : התחייבות הבנק המוציא                                                                                     
סעיף 8 : התחייבות הבנק המקיים                                                                                 
אשראים דוקומנטריים שאינם מקויימים/אשראים דוקומנטריים מקויימים            
קיום שקט/קיום על קיום                                                                           
סעיף 9 : הודעה של אשראים ושל תיקונים                                                                       
סעיף 10:תיקונים                                                                                                                    
סעיף 11:הודעה משודרת והודעה מקדמית על אשראים ועל תיקונים                                     
סעיף 12:מינוי                                                                                                            
סעיף 13:הסדרי התחשבנות מבנק לבנק                                                                         
הכללים להתחשבנות מבנק לבנק של האיי-סי-סי מהדורת 2008 פרסום מס. 725                                                                         
סעיף 14:תקן לבדיקת מסמכים                                                                                       
סעיף 15:הצגה מתאימה                                                                                               
סעיף 16:אי התאמות במסמכים, כתב ויתור ודיווחם                                                            
סעיף 17:מסמכים מקורים והעתקי מסמכים                                                                     
סעיף 18:חשבון מסחרי                                                                                                
סעיף 19:מסמך הובלה המכסה לכל הפחות שתי צורות הובלה שונות                                                 
סעיף 20:שטר מטען                                                                                                         
סעיף 21:שטר הובלה בנתיב ימי, בלתי סחיר                                                                     
סעיף 22:שטר מטען של צד חוכר                                                                                         
סעיף 23:מסמך הובלה אווירית                                                                                      
סעיף 24:מסמכי הובלה יבשתית, על מסילת ברזל או בנתיב מים פנים ארצי                             
סעיף 25:קבלה של חב' בלדרות, קבלה של הדואר או אישור משלוח בדואר                            
סעיף 26:"על הסיפון", "טעינה וספירה על ידי השולח",                                           
            "אמור להכיל על-פי השולח" וכן "הוצאות נוספות לדמי הובלה"                                                                          
סעיף 27: מסמך הובלה "נקי"                                                                                          
מהו מסמך הובלה נקי                                                                                
סעיף 28: מסמך ביטוח וכיסוי ביטוחי                                                                               
סעיף 29: הארכה של תאריך פקיעה או של היום האחרון להצגה                                            
סעיף 30: סטייה בסכום האשראי, בכמות ובמחירים ליחידה                                                  
סעיף 31: משיכות חלקיות ומשלוחים חלקיים                                                                   
סעיף 32: משיכות או משלוחים בשיעורים                                                                        
סעיף 33: שעות הצגה                                                                                                 
סעיף 34: פטור מאחריות בדבר תקפותם של מסמכים                                                        
סעיף 35:פטור מאחריות בהעברה ובתרגום                                                                      
ניתוח מצב של אובדן מסמכים בהתאם לחלקו השני של סעיף 35                       
סעיף 36: כוח עליון                                                                                                   
סעיף 37: פטור מאחריות למעשיו של צד הפועל מכוח הוראה                                             
סעיף 38: אשראים בני-העברה                                                                                      
דברי הסבר לסעיף 38 על 11 תת-סעיפיו                                                      
פרטים כללים על אשראי דוקומנטרי בר-העברה                                             
הוראות בקשר לפרטים הנדרשים מהבנק המוציא בפתיחת א.ד.                         
הוראות בקשר לפרטים הנדרשים מהבנק המעביר בהעברת א.ד.                        
אשראים דוקומנטריים שאינם מקויימים/אשראים דוקומנטריים מקויימים            
הדין הישראלי בנוגע להעברת א.ד. בני-העברה חוק המחאת חיובים
תשכ"ט – 1969 ודברי הסבר לחוק                                                              
היבטים משפטיים של  העברת א.ד.                                                              
נהלי עבודה לביצוע העברת א.ד. לצד ג' (מוטב שני)                                        
מערכת הסויפט עבור העברת א.ד.                                                              
סעיף 39: המחאת תמורות כספיות                                                                                  
דברי הסבר לביצוע המחאות של תמורות כספיות באשראים דוקומנטריים           
הדין הישראלי בנוגע להמחאת תמורות כספיות המעוגן בחוק
המחאת חיובים תשכ"ט – 1969 ודברי הסבר לחוק                                         
אשראים דוקומנטריים מסוג "גב אל גב" – BACK TO BACK                      
ההבדלים בין אשראים דוקומנטריים מסוג "גב אל גב" 
לבין אשראים דוקומנטריים "בני-העברה"                                                      
היבטים משפטיים להבדלים בין אשראי דוקומנטרי מסוג "גב אל גב" 
לבין אשראי דוקומנטרי "בר-העברה"                                                           
אשראי דוקומנטרי "מתחדש" – REVOLVING                                            
אשראי דוקומנטרי מסוג "סטנדביי" – STAND-BY   ודברי הסבר  לסטנדביי                                 
בני-העברה,המחאה,העברה מכוח דין בין ISP 98 לבין UCP 600
טפסים                                                                                                   
נספחים                                                                                                  
הצהרת מדיניות הקשורה לסעיף 17 של היו-סי-פי 600
ולסעיפים 33 , 70 , 93 ,117 של ה-איי-אס-בי-פי  פרסום איי-סי-סי מס. 681                                                        
השוואה וניתוח מפורט של השינויים בין היו-סי-פי 600 לבין היו-סי-פי 500 .      
השוואה והשינויים בין ה-יו-אר-אר 725 לבין היו-אר-אר 525                            
הסברים ודוגמאות למגוון מסמכי ההובלה ואפשרויות חתימה עליהם
בהתאם לאמור בסעיפי ההובלה 19 עד 25 של ה-יו-סי-פי 600                               
מסמכי הובלה בהתאם לתת-סעיף 14 י"ב של ה-יו-סי-פי 600                              
תעודות קבלה ומשלוח של משלחי מטענים                                                    
מהפך בשטרי המטען הימיים                                                                       
סעיף סנקציות בתנאי אשראים דוקומנטריים                                                  
רשימת הקודים של יאט"א בהתאם לסעיף 141 של התקן הבינלאומי ל-א.ד.