כללים אחידים של לשכת המסחר הבינלאומית לערבויות דרישה מהדורת 2010

מחיר לצרכן: 140 ₪
מחיר לחברי לשכת המסחר ת"א והמרכז: 125 ₪
מחיר לסטודנט: 125 ₪

אזל מהמלאי
 

ב-1 ביולי 2010 יכנסו לתוקף הכללים האחידים של לשכת המסחר הבינלאומית לערבויות דרישה מהדורת 2010 – פרסום מס 758. 
מהדורה זו באה להחליף לאחר 18 שנה את המהדורה הקודמת – פרסום מס. 458 שיצאה לאור בשנת 1992. היא אומצה על ידי הבנק העולמי וכן על ידי וועדת האו"ם לחוק מסחרי בינלאומי ולשכות עורכי הדין בארצות רבות. 
 
הכללים מכילים 35 סעיפים ומגדירים את ההתחייבויות והאחריות של הצדדים בכל שלב של מעגל חייה של הערבות, לעומת 28 סעיפים במהדורה הקודמת. השינויים מכילים הגדרות, פירושים, טיפול בתשלום וכן שפה ברורה יותר בהגדרה האם הצגה שבוצעה במסגרת הערבות או הערבות-הנגדית בין שהיא מבוססת על נייר ובין בפורמט אלקטרוני, הינה הצגה מתאימה. הוגדר הטיפול בתנאים ללא מסמכים,הצגת דרישות שאינן מלאות. כמו כן הוגדרה מהי העברה של ערבות  וכן המחאת תמורות כספיות במסגרת הערבות.
 
הכללים מכסים גם באופן כולל את הודעת הערבות, תיקונים, מסמכים בפורמט אלקטרוני, מקרים של "כוח עליון" והארכת תוקף הערבות כתוצאה מכך ב-30 ימים נוספים. כמו כן הוחלפה ההגדרה של "זמן סביר" בתקופות קבועות לבדיקה של דרישות והארכת תוקף הערבויות ודחיית ביצוע תשלומים במסגרת הערבות כתוצאה מכך. 
 
שינויים אלה יגדילו את מספר המשתמשים בכללים החדשים ויבלמו את דחיית דרישות    במסגרת הערבות ויגדילו את הביטחון בטיפול ובהבטחת תשלום הערבות. 

הכללים תורגמו לשפה העברית על ידי מאיר פיירשטיין ויצאו לאור בחוברת דו-לשונית עברית-אנגלית בסוף חודש מאי 2010 על ידי איי-סי-סי ישראל
המחבר הינו המנהל המקצועי (בדימוס) של אגף סחר חוץ של בנק דיסקונט, חבר וועדת הבנקאות של ICC ומומחה בינלאומי ישראלי מטעם לשכת המסחר הבינלאומית "בדוקדם" - למתן חוות דעת לפתרון סוגיות השנויות במחלוקת בשאראים דוקומנטרים.
  
תוכן עניינים:
 
מבוא                                                                                                  
פתיח                                                                                                   
סעיף 1       יישום הכללים האחידים לערבויות דרישה                                  
סעיף 2       הגדרות                                                                               
סעיף 3       פירוש                                                                                
סעיף 4       הוצאה ותקפות                                                                    
סעיף 5       עצמאות הערבות וערבות-נגדית                                   
סעיף 6       מסמכים לעומת טובין, שירותים או ביצוע                                
סעיף 7       תנאים ללא מסמכים                                                            
סעיף 8       תוכנן של הוראות ושל ערבויות                                              
סעיף 9       בקשה שלא עלתה יפה                                                         
סעיף 10     הודעה של ערבות או של תיקון                                              
סעיף 11     תיקונים                                                                            
סעיף 12     היקף החבות של הערב במסגרת הערבות                                
סעיף 13     שינוי בסכום  של הערבות                                                   
סעיף 14     הצגה                                                                              
סעיף 15     דרישות עבור דרישה                                                         
סעיף 16     מיידע על אודות דרישה                                                       
סעיף 17     דרישה חלקית ודרישות רבות; סכום של דרישות                     
סעיף 18     הפרדה של כל דרישה                                                        
סעיף 19     בדיקה                                                                             
סעיף 20     זמן עבור בדיקה; תשלום                                                   
סעיף 21     מטבע התשלום                                                                
סעיף 22     העברת העתקים של דרישה מתאימה                                    
סעיף 23     להאריך או לשלם                                                             
סעיף 24     דרישה שאינה מתאימה, כתב ויתור ודיווחם                           
סעיף 25     הפחתה וכן חדלות קיום                                                     
סעיף 26     כוח עליון                                                                       
סעיף 27     פטור מאחריות בדבר תקפותם של מסמכים                           
סעיף 28     פטור מאחריות בהעברה ובתרגום                                       
סעיף 29     פטור מאחריות למעשיו של צד אחר                                    
סעיף 30     מגבלות על שחרור מחבות                                                
סעיף 31     שיפוי עבור חוקים ונהגים זרים                                         
סעיף 32     חבות עבור הוצאות                                                        
סעיף 33     העברה של ערבות והמחאת תמורות כספיות                        
סעיף 34     החוק החל                                                                     
סעיף 35     תחום שיפוט                                                                  
 
נספחים                                                                                        
 
תבנית של ערבות דרישה עפ"י היו-אר-די-גי 758                                 
סעיפי בחירה שישובצו בצורת ערבות הדרישה                                     
תבנית של ערבות נגדית עפ"י היו-אר-די-גי 758                                   
כוח משימה של האיי-סי-סי על ערבויות                                             
דוקדקס