תקנון האתר - המכללה העסקית

מבוא

תנאי שימוש אלה מהווים הסכם מחייב מבחינה משפטית בין המכללה העסקית של לשכת המסחר תל אביב והמרכז (להלן: "המכללה") ובין כלל המשתמשים באתר המכללה המופעל על ידי המכללה ו/או מי מטעמה (להלן: "המשתמש").       
עם גלישתך באתר המכללה ו/או שימוש בו ו/או באיזה מהשירותים, הנך מצהיר ומאשר שקראת והבנת את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות הזמינה בראש עמוד זה וכי הנך מסכים להיות מחויב ולעמוד באופן מלא בתנאים, כמו גם לציית לכל החוקים והתקנות החלים על כל שימוש באתר, פעולה באתר ובשירותים המוצעים בו.
האתר מציג למשתמש מגוון רחב של קורסים, ימי עיון, אירועים, וכן מוצרים כגון ספרי לימוד (להלן הכל יחד: ''השירותים'') ולפני כל רכישה יש לעיין בתקנון המכללה.

כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הוא קרא בקפידה את התנאים המפורטים בתקנון זה, מודע לכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי אין ולא יהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד המכללה ו/או מי מטעמה, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות המכללה על פי תקנון זה.
למכללה הזכות לשנות תקנון זה מזמן לזמן, אולם כל שינוי יחול אך ורק על שירותים שנרכשו לאחר השינוי, ועל כן מומלץ לבדוק את הנוסח העדכני מעת לעת.
אם אינך מסכים לתנאים, עליך לצאת מהאתר ולהפסיק להשתמש בשירותים לאלתר.

האמור בתנאי השימוש נרשם בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.

הכותרות בתקנון זה הן לצורך הנוחות בלבד.

 

השימוש באתר

 1. השימוש וההרשמה לשירותים באתר מותר למי שהוא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. אם הנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימוש המשתמש באתר כאילו התקבל אישור האפוטרופוס. לתנאי שימוש ורישום קטין לשירותי המכללה ראה בתקנון המכללה בסעיף 4 למבוא.
 2. האתר, התוכן והשירותים הינם לשימוש המשתמש כמות שהם ."AS IS
 3. עם השארת פרטי המשתמש באתר הוא מצהיר כי שליחת הפרטים נעשתה על פי רצונו האישי ועל אחריותו האישית בלבד. השארת פרטים אישיים כגון מספר הטלפון האישי או כתובת הדואר האלקטרוני באתר ו/או טלפונית על ידי נציג השירות, מהווה הסכמת המשתמש לקבלת חומרים פרסומים מסוגים שונים של המכללה העסקית ו/או לשכת המסחר ת"א. 
 4. שימוש קטין בשירותי המכללה:
  4.1  לעניין בקשת קטין שטרם מלאו לו 18 שנים לרכוש איזה מבין שירותי או מוצרי המכללה, על הורה הקטין או אפוטרופוסו עפ"י מינוי, למלא מסמך זה המהווה אישורו המפורש לרכישת השירות או המוצר עבור הקטין.
  4.2  רכישה באתר המכללה מוגבלת למשתמשים בגילאי 18 ומעלה. במידה ובוצע רישום עבור קטין שגילו פחות מ - 18 שנים, אזי באחריותו של ההורה או האפוטרופוס עפ"י מינוי, לבצע את התשלום כראוי.
  4.3  שימוש קטין באתר המכללה וכל רכישה שתיעשה על ידו במסגרת אתר המכללה, ייראו כאילו נעשו באישור הורה או אפוטרופוס עפ"י מינוי.
  4.4  מלוא החיובים המשפטיים הכרוכים בשימוש קטין באתר המכללה ושירותיה, יחולו על הורה הקטין או אפוטרופסו עפ"י מינוי.
 5. לתשומת ליבך: למכללה אין אפשרות או יכולת לדעת האם הינך עושה שימוש בכתובת דואר אלקטרוני המשותפת גם למשתמשים אחרים. בעצם הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני, הינך מאשר ומתחייב בפני המכללה כי ניתנה לך הסכמתם כאמור של כל המשתמשים האחרים בכתובת הדואר האלקטרוני הנ"ל לקבלת הודעות שיווקיות בדואר אלקטרוני מהאתר.
 6. המשתמש מחויב למסור פרטים נכונים ומדויקים. ככל שימסרו פרטים שאינם מדויקים, המכללה תהא זכאית למחוק את רישום המשתמש לאתר, וכן למנוע שימוש בשירותים, וזאת מבלי לגרוע משאר זכויותיה.
 7. האתר מכיל מידע על קורסים, ימי עיון, רישום ללימודים, הנפקת אישורים, תכנים ועזרים לימודיים לסטודנטים של המכללה, מאמרים וסביבות סיוע ולימוד (כדוגמת פורום שאלות וסיוע לימודי לגולשים וצ’אט כללי להכוונה וסיוע לגולשים בנושאים שונים הקשורים ללימודים) וכן תשלום מקוון של רכישות באתר, והפניות לאתרים חיצוניים הכוללים תוכן לימודי.
 8. השימוש באתר מותר לצורך גישה לתכנים הקשורים אל המשתמש בלבד, ולמטרות אישיות. האתר ו/או התכנים הכלולים בו אינם מוענקים למשתמש, אלא ניתן רישיון שימוש בהם בלבד, למטרות לימוד פרטיות שאינן מסחריות. הרישיון אינו בלעדי וניתן לביטול בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי של המכללה.
 9. אין לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה בלתי חוקית (לרבות כל שימוש העלול לפגוע בזכויותיהם של צדדים שלישיים) או שאינה בהתאם להוראות תנאי שימוש אלו, ובכלל זה שימוש באתר תוך נטילת זהות בדויה ו/או התחזות לאדם או גורם אחר.
 10. המכללה מתחייבת לעשות ככל שביכולתה על מנת לאבטח את המידע ולשמור על פרטיות פרטי המשתמש, והמכללה לא תעביר פרטים אישיים של משתמש אלא במקרים המפורטים להלן:

             א. במקרה בו בוצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע במכללה או בצדדים שלישיים כלשהם מטעם המכללה.

             ב. במקרה של חשד ו/או ביצוע מעשה בלתי חוקי או פעולה המקדמת/מעודדת מעשה כזה.

             ג. במקרה של הפרת תנאי תקנון זה או כל הסכם נוסף עם המכללה או מי מטעמה. 

             ד. אם התקבל לידי המכללה צו שיפוטי המורה על מסירת פרטי המשתמש. 

            ה. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין המכללה.

 1. עם פתיחת הקורס המשתמש יקבל שם משתמש וסיסמא. המשתמש אחראי לשמירה על סודיות סיסמתו, אם קיימת, וכן על כל פעולה ושימוש שייעשו בחשבונו ו/או במאגר הנתונים האישי שלו / המוקצה לו על ידי המכללה.
 2. המשתמש מתחייב לדווח מידית למכללה על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונו ו/או במאגר הנתונים לשימוש אישי שלו, על מנת שהמכללה תוכל לנקוט בצעדים הנדרשים.
 3. המשתמש מתחייב שלא להשתמש בשירותים למטרות דיוור שרשרת, דיוור פרסומי או כל שימוש אחר. כמו כן, מתחייב המשתמש שלא להשתמש בשירותים ו/או במידע למטרות מסחריות.
 4. המכללה רשאית להפסיק ו/או להשעות, באופן זמני או קבוע, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מוקדמת, את שימוש המשתמש באתר בכל מקרה בו עולה חשש להפרת הוראות תקנון זה ו/או כל דין ו/או באם תחליט המכללה כי בוצעה פעולה בניגוד לתנאי השימוש ו/או נעשה  שימוש בלתי סביר או בלתי ראוי באתר, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר הנתון למכללה ו/או מי מטעמה בנסיבות העניין. המכללה לא תהיה אחראית לכל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק, לרבות עוגמת נפש, שייגרמו למשתמש ו/או למי מטעמו.
 5. המכללה רשאית (אך אינה חייבת) להסיר, למחוק או לא להרשות פרסום של תכנים באתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי שתהא חייבת לעדכן את המשתמש קודם להסרת או מחיקת התכנים.

 

השירותים המוצגים באתר

 1. בדף המכירה של כל שירות או מוצר מופיעים התנאים לרכישתו.
 2. תיאור השירות, וכל מידע אחר אודותיו, לרבות מחירו, הינו באחריות המכללה בלבד.
 3. ניתן לרכוש שירותים או ספרים ישירות דרך האתר או בהזמנה טלפונית בטלפון: 8111* וניתן גם לרכוש ספרים וקורסים פיזית מהמכללה ברחוב החשמונאים 84 תל-אביב.
 4. המכללה עושה כל שביכולתה להבטיח כי השירותים והמוצרים המוצגים באתר ימצאו במלאי. במידה והמוצר יתברר כחסר במלאי, תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון.
 5. תמונות השירותים והמוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד.

 

תהליך הרכישה

 1. המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ על-פי דין. 
 2. ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי, מזומן , המחאה באישור ERN , הוראת קבע באישור ERN והעברה בנקאית.
 3. תשלום באמצעות המחאה או הוראת קבע ERN אפשרי בכפוף לעמלה. המחאה פרטית- 2.5% עמלה מסכום התשלום. המחאה של חברה- 3% עמלה מסכום התשלום. הוראת קבע- 3.5% עמלה מסכום התשלום.       
 4. במידה וחברת כרטיסי האשראי או חברת ERN תסרב לכבד את התחייבויות המשתמש, תבוטל העסקה מיד עם קבלת ההודעה.
 5. היה וההזמנה אושרה תישלח הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש.
 6. למכללה שמורה הזכות לבטל את העסקה בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים. הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית על-פי חוק. המכללה תהיה רשאית לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים.           

ביטול עסקה

 1. ביטול עסקת ספרים:

א. ניתן לבטל את העסקה בתוך 14 יום ורק במידה והספר לא נפתח מאריזתו המקורית.

ב. במידה ונפלה טעות ברכישת הספר אנא פנה אלינו בקישור: https://www.cbc.org.il/form.aspx?id=62025 ונציגי המכללה יצרו אתך קשר בהקדם האפשרי.

 1. ביטול עסקת שירות (קורס, יום עיון וכדומה):

א. במידה והשירות נרכש דרך האתר או טלפונית (עסקת מכר מרחוק) - ניתן לבטל תוך 14 ימים מיום עשיית העסקה, ובתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.     

ב. במידה והשירות נרכש פרונטלית (הגעה פיסית אל המכללה)- ניתן לבטל בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה ובלבד שהביטול ייעשה לפחות 14 ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד תחילת השירות;

יודגש, כי כלל זה יחול הן על ביטול קורס שמתקיים פרונטלית, והן על קורס שמתקיים באופן מקוון (ב-zoom או בכל תוכנה אחרת) ובכלל זה הן באמצעות השתתפות בשיעורי הקורס בזמן אמת, והן באמצעות רכישת הקלטות הקורס וצפייה בהן בזמן אחר. 

 1. במידה וביטול העסקה שבוצעה מרחוק, נבעה מפגם בשירותים, אי התאמה בין השירותים לבין הפרטים שנמסרו לגביהם, אי-אספקת השירותים במועד שנקבע לכך, או בשל כל הפרה אחרת של החוזה בידי המכללה – תפעל המכללה בתוך 14 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול, לביטול העסקה והשבת החלק היחסי ששולם, לא יוטל חיוב בדמי ביטול כלשהם. במידה וקיבלת את הנכס נשוא העסקה (או נכס כלשהו שקיבלת בעקבות עשיית העסקה)– עליך להעמידו לרשות המכללה במקום שבו הוא נמסר לך. 
 2. במידה וביטול העסקה אינו נובע מהטעמים המפורטים בסעיף 27 לעיל, או במקרה של ביטול עסקה שנעשתה פרונטלית - תגבה המכללה דמי ביטול בסך של 5% ממחיר העסקה, או 100 ₪ - הנמוך מבניהם ועליך להשיב את הנכס נשוא העסקה למשרדי המכללה. 

 

ביטול עסקת מכר מרחוק שנעשתה על ידי צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש

 1. בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות (כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998( אזרח ותיק (מי שמלאו לו 65 שנה)  או עולה חדש (מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודה עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה)  רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת מסמך הודעת הפרטים, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. ביקש צרכן כאמור לבטל עסקה, יציג תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות/אזרח ותיק/עולה חדש או ישלח עותק ממנה במייל או בפקס. בוטלה עסקה לאחר שהוחל במתן השירות, ישלם הצרכן את התמורה היחסית בעד השירות שניתן עד מועד הביטול, בתוספת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה, או 100 ש"ח , לפי הנמוך ביניהם.

 

הודעת ביטול עסקה תימסר באמצעות אחת או יותר מהפלטפורמות הבאות

א. בעל פה – בטלפון מס' 8111* או בהודעה בעל פה במשרדי המכללה בבית לשכת המסחר; 

ב. בדואר רשום לכתובת החשמונאים 84 תל אביב –יפו מיקוד 6713203;

ג. בדואר אלקטרוני לכתובת  college@chamber.org.il;

ד. בפקס למס'  03-5631071;

ה. באתר האינטרנט – דרך כפתור הקישור בדף הראשי. 


ביטול עסקה מצד המכללה

 1. למכללה הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, הליך מכירה או לבטל הזמנה, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

א. אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת פעילות בלתי חוקית.

ב. אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע את המכירה.

ג. אם יתברר שתם המלאי. 

ד. במקרה של כוח עליון, אירועים ביטחוניים כגון פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת המכללה את המשך המכירה, ביצועה או את אספקת המוצר.

ה. אם ההזמנה בוצעה ללא פרטיו המלאים/המדויקים של מבצע ההזמנה.

 

דרישות הנוכחות במכללה העסקית

 

חובת נוכחות של מינימום 80% מהשיעורים, זאת למעט קורסי גמול השתלמות בהם שיעור הנוכחות עומד על 100%

הנוכחות תיספר כשהסטודנט נוכח פיזית בשיעור וחותם בדף הנוכחות או לחילופין נוכח בלימודים מרחוק (לימודי אונליין), כאשר מצלמת הסטודנט והמיקרופון פתוחים לאורך כל השיעור והסטודנט מראה השתתפות פעילה בשיעור (ניתן לראות אותו פיזית במצלמה). 

 

אספקת הספרים

 1. אספקת הספרים תתבצע על ידי המכללה בשתי דרכים: דרך אחת - איסוף עצמי מהמכללה כאשר זמן האספקה באיסוף העצמי הוא עד 7 ימי עסקים. דרך שנייה - משלוח בדואר רשום הכרוך בתוספת תשלום נוסף.
 2. זמן אספקת הספרים כולל רק את חישובם של ימי עבודה בשבוע (ימים א'-ה') ואינו כולל ימי שישי/שבת ימי חג, ערבי חג ,חול המועד פסח וסוכות, או כל יום שבתון שיוכרז על ידי הרשויות.
 3. אספקת הספרים בדואר רשום תתבצע על-ידי דואר ישראל בכפוף לנהליו ותנאיו.
 4. המכללה לא תישא בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות התקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, אירועים ביטחוניים, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו''ב), אירועים בלתי צפויים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה. במקרים אלה רשאית המכללה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיוב המשתמש. 


קישורים לאתרים אחרים ותוכן של צד שלישי

 1. בעת גלישת המשתמש באתר, יתכן שיוכל לגשת לאתר, מידע, תכנים או שירותים של צדדים שלישיים, בין היתר על ידי לחיצה על קישוריות המופיעות באתר או באמצעות הפניות אחרות הנמצאות באתר (להלן :"תכני הצד שלישי"( אם לא נאמר במפורש אחרת, המכללה אינה קשורה בשום צורה שהיא לתכני הצד השלישי, והיא אינה אחראית לטיבם ו/או לנכונותם ו/או לבטיחותם ו/או להתאמתם לצרכי המשתמש. כל טענה הקשורה לתכני הצד השלישי, יש להפנות לצד השלישי.
 2. המכללה אינה מתחייבת כי כל הקישורים או ההפניות שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מאובטח, מלא או עדכני, והמכללה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.
 3. המכללה לא תהא אחראית למדיניות הפרטיות, תקנון, תנאי השימוש, ואבטחת המידע של אתרים אחרים. השימוש באתרים אחרים יהיה כפוף לתנאיהם, נוסף על תנאי תקנון זה, וחשוב לעיין בהם בנפרד.
 4. המכללה לא תהא אחראית לכל נזק ו/או חסרון כיס ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש בתכני הצד השלישי, וכל שימוש שיעשה על ידי המשתמש יהא באחריותו המלאה והבלעדית.

 

פורומים

 1. המכללה אינה אחראית למידע שתמסור או תחשוף במסגרת הפורומים לכל צד שלישי שאינו מטעמה, ואין לה כל שליטה על השימושים שייעשו בו במקרה כזה.
 2. המכללה אינה אחראית לייעוץ או הכוונה מכל סוג שהוא שתקבל בפורומים, בין אם יתקבל מאת נציגים מטעמה ובין אם יתקבל מאת צדדים שלישיים, ואין לה כל וודאות או ידיעה כי ייעוץ או הכוונה כאמור אכן תואמים את נתוניך, מטרותיך או ציפיותיך.
 3. כתנאי להשתתפותך בפורומים, הנך מסכים לפעול בהתאם לכללים הבאים:
 • להימנע מכתיבה, פרסום, העתקה או הפצה של כל תוכן בלתי חוקי, לרבות תוכן המהווה לשון הרע או פוגע בזכויות של צדדים שלישיים, ובכלל זה זכויות קניין רוחני כלשהן או פגיעה בפרטיות של מאן דהוא, ולרבות בדרך של פרסום לינקים (קישוריות) לאתרים בלתי חוקיים או מפרי זכויות. כמו כן אסור השימוש באתר או בפורום לצורך ביצוע מעשה אסור על פי דין.
 • לא להציק או להטריד משתתפים אחרים, ולהימנע מכל תוכן בוטה, גס, בלתי הולם, גזעני, מפלה, מאיים או שיש בו כדי לפגוע ברגשות הציבור.
 • לא להעלות תוכן שיש בו או בפרסומו כדי להוות עילה לתביעה או תוכן העלול לגרום נזק לצד שלישי או למכללה.
 • להימנע מפרסום או הפצה של תוכן מטעה או שגוי.
 • להימנע מכל העלאה או הפצה של תוכן מסחרי, פרסומי או שיווקי ללא קבלת אישורה של המכללה מראש ובכתב.
 • להימנע מכל פעולה שיש בה כדי לפגוע במשתתפי הפורום ותקינות האתר, לרבות איסוף ועיבוד מידע שלא כדין, השתלת תוכנות נוזקות, או פגיעה באבטחת המידע ובהתנהלות התקינה של האתר.
 • להישמע מידית להוראות מנהלי הפורום ו/או נציגי המכללה.
 1. המכללה רשאית להפסיק באופן מידי את השתתפות המשתמש בפורום ולחסום את גישתו לאתר בגין כל חשד לפעולה בניגוד לכללים המפורטים בתנאי שימוש אלה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

נוהל הודעה והסרה

 1. למען הסר ספק המכללה מקפידה על נוהל של הודעה והסרה. אם הנך סבור כי תכנים שפורסמו באתר ו/או בפורום הינם תכנים פוגעניים / מפרים זכויות כלשהן, לרבות זכויות קניין רוחני, או כי האתר מכיל קישורים/ הפניות לאתרים בעלי תוכן כאמור, אנא פנה באופן מידי למכללה על-ידי כל אחד מאמצעי התקשורת בלשונית צור קשר וציין את הפרטים הבאים: מהות הפגיעה/ ההפרה, לינק (קישורית) לעמוד הרלבנטי באתר ודרכי יצירת קשר עמך. המכללה תערוך בדיקה של הנושא ותיצור עמך קשר ככל שיידרש מידע נוסף.

 

פטור מאחריות

 1. המכללה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה נזק לגוף ו/או לרכוש, של משתמש ו/או צד ג’ ככל שיגרם בשל ו/או בקשר לשימוש באתר או בתכנים הנמצאים בו, הסתמכות עליהם, לרבות השפעת תכנים על משתמש ו/או צד ג’ ו/או השפעתם על תוכנה, חומרה ו/או ציוד קצה בו ו/או באמצעותו נקלטו. פטור מאחריות יחול גם לגבי כל חברה קשורה, נושאי משרה, אנשי הנהלה, עובדים, וכל מי שפועל מטעמם ו/או בשמם.
 2. המכללה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל נוזקות, וירוסים, מתקפות סייבר, ו/או תקלות ו/או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב או לכל רכוש אחר של משתמש (ו/או של צדדים שלישיים הקשורים אליו) שייגרמו בשל גישה או שימוש באתר, ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר ו/או מאתרים חיצוניים אליהם הופנה המשתמש.
 3. ידוע למשתמש כי עשויים לחול טעויות ושיבושים, לרבות אי-דיוקים ו/או שגיאות דפוס ו/או טעויות הקלדה. המכללה תהא פטורה מכל אחריות למקרים אלה.
 4. המכללה רשאית להפסיק/להשעות את פעילות האתר ו/או את הגישה אליו, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא, לרבות בגין ביצוע עדכונים ו/או שדרוגים ו/או תיקונים ו/או כתוצאה מכל כשל או תקלה אחרת באתר ו/או בשרת ו/או ברשת האינטרנט מכל מין וסוג שהן, וללא כל הודעה מוקדמת, והיא לא תישא בגין כל נזק או חסרון כיס שייגרם למשתמש כתוצאה מכך.
 5. המכללה מתחייבת לעשות כל שביכולתה לשמור על פעילות תקינה של האתר ושל הפעולות הנעשות בו אך אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות כלשהן.
 6. המכללה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמשים שאינם בשליטתה המלאה.

 

שיפוי

 1. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את המכללה, מנהליה, עובדיה, נציגיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה וכל גורם אחר הקשור באספקת איזה מהשירותים, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום ו/או אבדן רווח שייגרמו להם, מכל מין וסוג, לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת תנאי שימוש אלו ו/או הוראות החוק על ידי המשתמש, וכן עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגדם על ידי כל צד שלישי שהוא, בגין הפרה כאמור. 
 2. למען הסר ספק מובהר כי, אחריות המשתמש במקרה של התרחשות איזה מהמקרים המפורטים לעיל, כוללת גם נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים, מקריים ו/או מיוחדים, לרבות פגיעה בשם הטוב, פגיעה במוניטין, אבדן הכנסה, אבדן נתונים ואבדן רווחים. אין בשיפוי הנ"ל בכדי לגרוע מסעדי המכללה על פי כל דין. 

 

קניין רוחני

 1. כלל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים,  סימני מסחר וסודות מסחריים, בקשר עם התכנים, המידע, התוכנות, המודלים, העיצוב (לרבות לוגואים), בסיסי נתונים, קוד מחשב, והשירותים המצויים ו/או הכלולים באתר (להלן: "תכני האתר"), הינם בבעלות המכללה בלבד, או במקרה בו הוצגו באתר ו/או באמצעות האתר על-ידי צדדים שלישיים, קניינם של צדדים שלישיים אלה בלבד, ולא תהיה למשתמש בהם כל זכות מכל מין וסוג שהוא.
 2. שם הדומיין של האתר (בין אם נרשם ובין אם לאו) הינו רכושה של המכללה, ואין לעשות בו כל שימוש אלא בכפוף לקבלת אישור המכללה לכך מראש ובכתב.
 3. אין להעתיק, לשכפל, לתרגם, למכור, להשכיר, להפיץ, להעביר לצדדים שלישיים, להעמיד לרשות הציבור, לשדר, להציג בפומבי, לפרסם, וליצור יצירות נגזרות בקשר עם תכני האתר, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של המכללה בכתב ומראש. אין לאסוף נתונים או מידע אחר מן האתר למטרות מסחריות ו/או שיווקיות ו/או בלתי חוקיות בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות תוכנות, קודים ואמצעים דומים (כגון robots, crawlers, וכיו”ב).
 4. אף במקרה של אישור, אין להציג את האתר, לרבות כל תוכן הכלול בו, בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שנקבעו על ידי המכללה או מי מטעמה, אלא בכפוף להסכמתה לכך מראש ובכתב.
 5. חל איסור מוחלט לבצע באתר פעולות של הנדסה לאחור, הידור לאחור (de-compilation) ופירוק (disassembly) אין לעקוף בשום דרך שהיא אמצעי הגנה הנמצאים באתר, לרבות בדרך של ממשקי API עם שירותים או תוכנות אחרות.
 6. חל איסור להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או המחסירים דבר כלשהוא.

 

כללי

 1. תקנון זה וכלל התנאים המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין המכללה.
 2. בכל מקרה של סתירה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין תגברנה הוראות תקנון זה, אלא אם צוין מפורשות אחרת.
 3. תנאי השימוש אינם גורעים מכל חוזה ו/או תקנון החלים עליך במסגרת התקשרות בינך ובין המכללה או המתקיימים בינך ובין צד שלישי.
 4. מובהר כי אין בתנאי הסכם זה כדי לגרוע, אלא באים הם להוסיף על כל תנאי ו/או הסרת ו/או מגבלת אחריות, הקיימים לטובת המכללה על פי כל הסכם אחר הקיים בין המשתמש ו/או הלקוח לבין המכללה ו/או הקיים על פי כל דין.
 5. המכללה מעניקה בזאת למשתמש, בכפוף לתנאים ובכפוף להתניות של תנאי השימוש, רישיון מוגבל, אישי, לא בלעדי, בלתי ניתן להעברה וניתן לביטול, להשתמש באתר ובשירותים, ושומרת לעצמה ולצדדים שלישיים מורשים של המכללה כל זכות או בעלות על האתר והתכנים הכלולים בו.
 6. בכל סכסוך משפטי הקשור לתנאי שימוש אלו ו/או לשירותי המכללה באתר, יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט לכל עניין כאמור יהא בבית המשפט המוסמך על פי דין במחוז תל אביב-יפו בלבד.
 7. לעניין בקשת קטין שטרם מלאו לו 18 שנים לרכוש איזה מבין שירותי או מוצרי המכללה, על הורה הקטין או אפוטרופסו עפ"י מינוי, למלא מסמך זה המהווה אישורו המפורש לרכישת השירות או המוצר עבור הקטין. 
 8. בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אלינו באמצעות טופס צור קשר או באימייל college@chamber.org.il