Content expieredפג תוקפו של תוכן זה

נהלי גמול השתלמות

המכללה העסקית מפעילה קורסים במגוון תחומים אשר מוכרים לגמול השתלמות  מטעם הועדה לאישור קורסים לגמול השתלמות (למעט עובדי הוראה).
קורסים אלו נמצאים תחת פיקוח של חברת "מרמנת" אשר מפקחת על הקורסים עבור משרד החינוך.
תלמידים אשר לומדים בקורס  שמאושר לגמול השתלמות מחויבים לנהלים הבאים המופרטים בקצרה להלן:
l) מובהר ומודגש בזאת, כי קיימת חובת נוכחות של 100% משעות הלימוד בקורס.
II) העדרות עד 20% משעות הלימוד בקורס יתאפשרו אך ורק בשל כוח עליון שאין ללומד/ת שליטה עליהן, ובהתאם להנחיות הבאות:
• מקרים חריגים, מוצדקים ומיוחדים, יהיו בליווי אישורים מתאימים
מגורם מוסמך, כמפורט בנהלי הוועדה.
• היעדרות עד 10% משעות הלימוד בקורס, על פי הצהרה בכתב
של הלומד על היעדרות מסיבה מוצדקת ובעלת אופי מיוחד, שלא
ניתן להמציא עבורה אישור מגורם מוסמך. לדוגמה: ברית מילה
של בן משפחה מקרבה ראשונה.
• היעדרות עד 10% משעות הלימוד, עפ"י אישור מגורם מוסמך כגון:
אישור רופא, אישור מצה"ל על שירות מילואים פעיל.
• היעדרות בשל נוכחות בעבודה אינה תחליף לחובת הנוכחות בקורס.
• בהעדרות מעל 20% אין להנפיק תעודה ללומד/ת. רק במקרים
יוצאי דופן ועל פי שיקול דעת של מנהל/ת המוסד, ניתן לפנות
לוועדת חריגים כמפורט בנהלי הוועדה.

דגשים לחובת הנוכחות והעדרויות הלומדים
למען הסר ספק, מובהר ומודגש בפעם נוספת כי קיימת חובת נוכחות של הלומד בכל שעות הלימוד בקורס, דהיינו: 100% משעות הלימוד בקורס.