הצהרת בריאות יומית

יש למלא הצהרה זו לפני הגעה למכללה העסקית
לא תתאפשר כניסה למי שלא מילא את ההצהרה לפני ההגעה לכל מפגש

אני הח"מ מאשר/ת בזאת כי טרם כניסתי היום למכללה העסקית: