Content expieredפג תוקפו של תוכן זה

חדש במכללה- קורס בנושא שינוע מטענים מסוכנים בתובלה ימית!

עקב הדרישה לקורס בנושא החליטה המכללה העסקית לקיים קורס בתחום.

הקורס יהיה בפיקוח משרד התחבורה- רשות הספנות והנמלים ויכלול 5 מפגשים ויועבר ע"י  אינג' מרדכי פרייברג - מנכ"ל חברת כימיק הנדסה וביטוח בע"מ.


בין נושאי הלימוד:

  • אמנות, חוקים וקודים ישימים לשינוע סחורות מסוכנות - המבוא לפי IMDG CODE
  • מבוא לחומרים מסוכנים
  • שינוע מיוחד של סחורות מסוכנות
  • נהלי אירועי חירום ימיים וסימוניהם
  • דרישות אריזה וסוגי אריזות
  • תכנון, בנייה ובדיקה של מארזים, כולל סימונים ושילוטם
  • הוראת הפרדה - segregation
  • התאמת אוניות להובלה של סחורות מסוכנות - המניפסט
  • הוראת אחסון - stowage

המשתתפים שיעברו בהצלחה את ההשתלמות, יקבלו תעודת גמר, המוכרת וחתומה ע“י רשות הספנות והנמלים אשר מוכרת גם ע“י משרד התעסוקה-הפיקוח על העבודה, כימי כשירות לממונים על הבטיחות מס. 113807.