תקנון אתר המכללה העסקית

גולש יקר,
אנו מודים לך כי בחרת להיכנס לאתר של המכללה העסקית של לשכת המסחר ת"א והמרכז.
 
1 . כללי:
תקנון זה מנוסח בלשון זכר, אך מתייחס לשני המינים כאחד. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך וכל האמור בלשון יחיד מתייחס גם לרבים ולהיפך.
אין לראות הוראה מהוראות תקנון זה כגורעת מהוראה אחרת אשר בתקנון זה. הכותרות בתקנון זה הן לצורך הנוחות בלבד.
במסגרת תקנון זה:
"גולש/ת" - כל אדם/ תאגיד או גוף כלשהו העושים שימוש מכל סוג באתר.
"המכללה" - בעלת האתר.
 
2 . יצירת קשר עם המכללה העסקית:
בכל שאלה או בקשה הנוגעות לשימוש באתר, תוכל/י לפנות למכללה בעמוד יצירת קשר או למייל college@chamber.org.il לצורך הגשת תלונה בנוגע לתכנים אנא ציין בפנייתך קישור (LINK), למיקום המדויק בו מופיע התוכן אשר בקשר אליו ברצונך להתלונן. בלא קישור כאמור, לא נוכל לטפל בפנייתך.
פנייתך חשובה לנו. דע/י כי כל הפניות והתלונות נקלטות במערכת המכללה, יחד עם זאת, היות וברצוננו לתת לפנייתך את תשומת הלב המרבית ולבדוק אותה לעומקה, הטיפול בה לעיתים יארך זמן מה.
אנא ציין בכל פנייה את שמך המלא ופרטי ההתקשרות עמך לצורך בירורים, ככל שיידרשו.
 
3 . המשמעות של תקנון זה:
נודה לך על קריאת העמודים הבאים לצורך הבנה של היחסים בינינו והיכרות שלך עם התנאים לשימוש באתר.
גלישה באתר או כניסה אליו או שימוש בשירותים המוצעים בו, מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה, והם יחולו על כל פעולה שביצעת או תבצע באתר.
אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, הנך מתבקש/ת לא לעשות כל שימוש באתר.
המכללה שומרת לעצמה כל זכות לעדכן ו/או למחוק מעת לעת את ההוראות בתקנון זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים חדשים אלו יחייבו אותך מרגע פרסומם באתר.
 
שליחת פרטים אישיים
אתר המכללה מאפשר שליחת פניות (לידים) מצד גולשים לקורסים השונים. עם השארת פרטיך באתר הנך מצהיר כי שליחת הפרטים נעשתה על פי רצונך האישי ועל אחריותך האישית בלבד. השארת פרטיך האישיים כגון מספר הטלפון האישי או כתובת הדואר האלקטרוני שלך באתר ו/או טלפונית על ידי נציג השירות, מהווה הסכמה לקבלת חומרים פרסומים מסוגים שונים של  המכללה העסקית ו/או לשכת המסחר ת"א. 
 
4 . היחס בין כל תקנון זה לבין מסמכים אחרים:
בכל מקרה של סתירה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין תגברנה הוראות תקנון זה, והן אשר תחייבנה את הגולש ביחסיו עם המכללה. זאת, אלא אם המכללה ציינה באופן מפורש בתקנון ספציפי כלשהו כי הוראותיו גוברות על הוראות תקנון זה.
כל גולש מוזמן להשתמש באתר, כל עוד הוא מקבל/ת על עצמו/ה את התנאים של תקנון זה.
 
5 . שימוש מסחרי באתר:
כידוע לך, מרבית השירותים המוצעים באתר הם שירותי חינם אשר אינם כרוכים בתשלום.
עם זאת, ברור כי המכללה עושה באתר שימוש מסחרי ומפיקה הכנסות ממנו, לפיכך הינך רשאי לעשות באתר כל שימוש העומד בהוראות תקנון זה ובהוראות הדין, כל עוד השימוש הוא אישי ופרטי.
האתר לא נועד לשימוש מסחרי שלך, או כל שימוש אחר שאינו אישי, אלא אם צוין אחרת במופרש.
לא ניתן להעלות תכנים שמטרתם שיווק או מכירה של מוצרים מסוימים הנוגדים את שירותי המכללה.
במידה וברצונך לעשות באתר כל שימוש אחר לרבות )אך לא רק( הצבת פרסומות, אנא פני למערכת האתר.
 
6. הרשמה לאתר, שם משתמש וסיסמא:
עם פתיחת הקורס שאליו נרשמת, תקבל שם וסיסמא אשר ישרתו אותך באתר.
הנך מתבקש לשמור על הסיסמא בסוד ולא לגלות ו/או להעביר אותה לאף אחד אחר.
 
7. רכושה של המכללה:
כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני באתר ובשירותים הינם של המכללה או של צדדים שלישים שהעניקו למכללה הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור.
מבלי לגרוע מן האמור, המכללה הינה הבעלים הבלעדי במאגרי הנתונים של האתר. אין להעתיק, להפיץ,לשכפל,ליצור יצירות נגזרות, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור או למסור לצד שלישי את המידע ו או חלק ממנו. אין לשנות לפרסם,להעביר למכור, להפיץ, או לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע או בחלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב של המכללה.
 
8. מחיקת תכני הגולש:
המכללה רשאית (אך אינה חייבת) להסיר, למחוק או לא להרשות פרסום של תכנים באתר, על פי שיקול דעתה.
המכללה לא תהיה חייבת לעדכן את הגולש קודם להסרת או מחיקת התכנים ולא תהיה חייבת במתן הסבר לסיבה.
תלמיד אשר יעלה תוכן אשר יכלול פרסום או מכירה של מוצר המתחרה במוצרי המכללה, רשאית המכללה להעביר את הטיפול לערכאה משפטית.
מבלי לגרוע מהאמור, היה ויובא לידיעתנו מידע אודות תוכן שהועלה לאתר על ידי גולש, ואשר מהווה הפרה של כל דין פוגע באופן כלשהו בצד שלישי או מפר הוראה מתקנון זה, המכללה תהיה רשאית להסיר או למחוק את התוכן או לחסום אותו לצפייה, לפי שיקול דעתה הבלעדי .
 
9. פורומים:
המכללה מעמידה לרשות התלמידים שירותי קבוצות דיון קבועות המאפשרים לתלמידים לשוחח ביניהם ולהגיב להודעות של תלמידים אחרים.
למנהל קבוצת הדיון יש סמכות להרחיק מהקבוצה תלמידים.
אנו ממליצים לך לנקוט במשנה זהירות ולבדוק היטב את תוכן ההודעה בטרם העלאתה.
 
10. הצהרות והתחייבות התלמיד:
כשאתה עושה שימוש באתר, אנא עשה בו שימוש בהתאם להוראות התקנון והדין.
אנא המנע מפגיעה בתלמידים אחרים.
מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, הינך מצהיר ומתחייב כלפינו כדקלמן (אין בסעיפים שלהלן כדי לגרוע האחד מהשני):
  1. לא להעלות תכנים שיש בהם לשון הרע.
  2. לא להעלות תוכן שיש בו או בפרסומו אספקה כדי להוות עילה לתביעה או תוכן העלול לגרום נזק לצד שלישי ולמכללה.
  3. לא להטריד תלמידים אחרים שגולשים באתר.
  4. לא להעלות תכנים בעלי אופי גזעני, בוטה, גם או בלתי הולם.
  5. לא להפריע להתנהלותו התקינה של האתר
  6. לא להעלות תכנים שמטרתם לעודד מוצר או שירות או להוציא כספים בכל דרך אחרת.
  7. לא לנקוט בכל פעולה שמטרתה לקדם תכנים שלך באתר.
  8. לא להשתמש באתר לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים על פי דין.
  9. לא להפנות לכל קישור או לתת כל הפנייה אחרת לחומר שפרסומו נאסר לפי מסמך זה.
  10. לא לפרסם תכנים בתוך אתר המכללה אשר מטרתם למכור מוצר או שירות המתחרה עם מוצרי המכללה.
במידה ותפר אחד מהסעיפים הללו המכללה העסקית תשקול לחסום את הגישה שלך לאזור הסגור של הסטודנטים.
 
11 . הרשמה לקורסי המכללה:
1 . ניתן להירשם לקורסי המכללה/לרכוש ספרים ישירות מתוך אתר המכללה.
2. ביטול ההשתתפות בקורס אפשרי בכתב אך ורק תוך 14 יום ממועד עשיית ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה 7 ימי עבודה לפני קיום יום הקורס. לאחר מועד זה לא יוחזר תשלום.
3.תהליך ההרשמה דרך האתר הינו אישור זמני. ההרשמה היא סופית רק לאחר קבלת אישור מנציג המכללה.
4 . ניתן להירשם לקורסי המכללה/ לרכוש ספרים גם טלפונים. לפרטים ניתן לפנות למשרדי המכללה בטלפון 8111 *
5 . ניתן לשלם על קורסי המכללה בתשלומים, לפרטים נוספים לחצו כאן
6 . במידה ונפלה טעות בהרשמה של תלמיד למכללה אנא פנה למכללה במייל - college@chamber.org.il ונציגי המכללה ייצרו אתך קשר בהקדם האפשרי.
 
12 . אחריות צד שלישי:
במצב ויש תביעה של צד שלישי אותו צד שנתבע יצטרך לשפות את המכללה ולשאת בכל נטל ההוצאה .
 
13. הדין החל וסמכות השיפוט:
דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, תקנון זה יפורש על פיהם וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת.