תקנון אתר המכללה העסקית

מבוא

תנאי שימוש אלה מהווים הסכם מחייב מבחינה משפטית בין המכללה העסקית של לשכת המסחר תל אביב והמרכז (להלן: "המכללה") ובין כלל המשתמשים באתר המכללה המופעל על ידי המכללה ו/או מי מטעמה (להלן: "המשתמש").   
עם גלישתך באתר ו/או שימוש בו ו/או באיזה מהשירותים, הנך מצהיר ומאשר שקראת והבנת את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות הזמינה בראש עמוד זה וכי הנך מסכים להיות מחויב ולעמוד באופן מלא בתנאים, כמו גם לציית לכל החוקים והתקנות החלים על השימוש באתר ובשירותים.

אם אינך מסכים לתנאים, עליך לצאת מהאתר ולהפסיק להשתמש בשירותים לאלתר.

אנא תשומת לבך כי תנאים אלו עשויים להשתנות בכל עת על-פי שיקול דעתה הבלעדי של המכללה וללא כל התראה מוקדמת, ועל כן מומלץ לבדוק את הנוסח העדכני מעת לעת.

האמור בתנאי השימוש נרשם בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.

הכותרות בתקנון זה הן לצורך הנוחות בלבד.

 

השימוש באתר

 1. השימוש וההרשמה לשירותים באתר מותר למי שהוא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. אם אתה קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימוש המשתמש באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
 2. האתר, התוכן והשירותים הינם לשימוש המשתמש כמות שהם ."AS IS
 3. עם השארת פרטי המשתמש באתר הוא מצהיר כי שליחת הפרטים נעשתה על פי רצונו האישי ועל אחריותו האישית בלבד. השארת פרטים אישיים כגון מספר הטלפון האישי או כתובת הדואר האלקטרוני באתר ו/או טלפונית על ידי נציג השירות, מהווה הסכמת המשתמש לקבלת חומרים פרסומים מסוגים שונים של המכללה העסקית ו/או לשכת המסחר ת"א. 
 4. המשתמש מחויב למסור פרטים נכונים ומדויקים. ככל שימסרו פרטים שאינם מדויקים, המכללה תהא זכאית למחוק את רישום המשתמש לאתר, וכן למנוע שימוש בשירותים, וזאת מבלי לגרוע משאר זכויותיה.
 5. האתר מכיל מידע על רישום ללימודים, הנפקת אישורים, תכנים ועזרים לימודיים לסטודנטים של המכללה , מאמרים וסביבות סיוע ולימוד (כדוגמת פורום שאלות וסיוע לימודי לגולשים וצ’אט כללי להכוונה וסיוע לגולשים בנושאים שונים הקשורים ללימודים) וכן הפניות לאתרים חיצוניים הכוללים תוכן לימודי.
 6. השימוש באתר מותר לצורך גישה לתכנים הקשורים אל המשתמש בלבד, ולמטרות אישיות. האתר ו/או התכנים הכלולים בו אינם מוענקים למשתמש, אלא ניתן רישיון שימוש בהם בלבד, למטרות לימוד פרטיות שאינן מסחריות. הרישיון אינו בלעדי וניתן לביטול בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי של המכללה.
 7. אין לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה בלתי חוקית (לרבות כל שימוש העלול לפגוע בזכויותיהם של צדדים שלישיים) או שאינה בהתאם להוראות תנאי שימוש אלו, ובכלל זה שימוש באתר תוך נטילת זהות בדויה ו/או התחזות לאדם או גורם אחר.
 8. עם פתיחת הקורס המשתמש יקבל שם משתמש וסיסמא. המשתמש אחראי לשמירה על סודיות סיסמתו, אם קיימת, וכן על כל פעולה ושימוש שייעשו בחשבונו ו/או במאגר הנתונים האישי שלו / המוקצה לו על ידי המכללה.
 9. המשתמש מתחייב לדווח מידית למכללה על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונו ו/או במאגר הנתונים לשימוש אישי שלו, על מנת שהמכללה תוכל לנקוט בצעדים הנדרשים.
 10. המשתמש מתחייב שלא להשתמש בשירותים למטרות דיוור שרשרת, דיוור פרסומי או כל שימוש אחר. כמו כן, מתחייב המשתמש שלא להשתמש בשירותים ו/או במידע למטרות מסחריות.
 11. המכללה רשאית להפסיק ו/או להשעות, באופן זמני או קבוע, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מוקדמת, את שימוש המשתמש באתר בכל מקרה בו עולה חשש להפרת הוראות תקנון זה ו/או כל דין ו/או באם תחליט המכללה כי בוצעה פעולה בניגוד לתנאי השימוש ו/או נעשה  שימוש בלתי סביר או בלתי ראוי באתר, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר הנתון למכללה ו/או מי מטעמה בנסיבות העניין. המכללה לא תהיה אחראית לכל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק, לרבות עוגמת נפש, שייגרמו למשתמש ו/או למי מטעמו.
 12. המכללה רשאית (אך אינה חייבת) להסיר, למחוק או לא להרשות פרסום של תכנים באתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי שתהא חייבת לעדכן את המשתמש קודם להסרת או מחיקת התכנים.

 

קישורים לאתרים אחרים ותוכן של צד שלישי

 1. בעת גלישת המשתמש באתר, יתכן שיוכל לגשת לאתר, מידע, תכנים או שירותים של צדדים שלישיים, בין היתר על ידי לחיצה על קישוריות המופיעות באתר או באמצעות הפניות אחרות הנמצאות באתר (להלן :"תכני הצד שלישי"( אם לא נאמר במפורש אחרת, המכללה אינה קשורה בשום צורה שהיא לתכני הצד השלישי, והיא אינה אחראית לטיבם ו/או לנכונותם ו/או לבטיחותם ו/או להתאמתם לצרכי המשתמש. כל טענה הקשורה לתכני הצד השלישי, יש להפנות לצד השלישי.
 2. המכללה אינה מתחייבת כי כל הקישורים או ההפניות שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מאובטח, מלא או עדכני, והמכללה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.
 3. ככל שהאתר יפנה לאתרי אינטרנט אחרים, המכללה לא תהא אחראית למדיניות הפרטיות ואבטחת המידע של אתרים אלה.
 4. המכללה לא תהא אחראית לכל נזק ו/או חסרון כיס ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש בתכני הצד השלישי, וכל שימוש שיעשה על ידי המשתמש יהא באחריותו המלאה והבלעדית.

 

פורומים

 1. המכללה אינה אחראית למידע שתמסור או תחשוף במסגרת הפורומים לכל צד שלישי שאינו מטעמה, ואין לה כל שליטה על השימושים שייעשו בו במקרה כזה.
 2. המכללה אינה אחראית לייעוץ או הכוונה מכל סוג שהוא שתקבל בפורומים, בין אם יתקבל מאת נציגים מטעמה ובין אם יתקבל מאת צדדים שלישיים, ואין לה כל וודאות או ידיעה כי ייעוץ או הכוונה כאמור אכן תואמים את נתוניך, מטרותיך או ציפיותיך.
 3. כתנאי להשתתפותך בפורומים, הנך מסכים לפעול בהתאם לכללים הבאים:
 • להימנע מכתיבה, פרסום, העתקה או הפצה של כל תוכן בלתי חוקי, לרבות תוכן המהווה לשון הרע או פוגע בזכויות של צדדים שלישיים, ובכלל זה זכויות קניין רוחני כלשהן או פגיעה בפרטיות של מאן דהוא, ולרבות בדרך של פרסום לינקים (קישוריות) לאתרים בלתי חוקיים או מפרי זכויות. כמו כן אסור השימוש באתר או בפורום לצורך ביצוע מעשה אסור על פי דין.
 • לא להציק או להטריד משתתפים אחרים, ולהימנע מכל תוכן בוטה, גס, בלתי הולם, גזעני, מפלה, מאיים או שיש בו כדי לפגוע ברגשות הציבור.
 • לא להעלות תוכן שיש בו או בפרסומו כדי להוות עילה לתביעה או תוכן העלול לגרום נזק לצד שלישי או למכללה.
 • להימנע מפרסום או הפצה של תוכן מטעה או שגוי.
 • להימנע מכל העלאה או הפצה של תוכן מסחרי, פרסומי או שיווקי ללא קבלת אישורה של המכללה מראש ובכתב.
 • להימנע מכל פעולה שיש בה כדי לפגוע במשתתפי הפורום ותקינות האתר, לרבות איסוף ועיבוד מידע שלא כדין, השתלת תוכנות נוזקות, או פגיעה באבטחת המידע ובהתנהלות התקינה של האתר
 • להישמע מידית להוראות מנהלי הפורום ו/או נציגי המכללה.
 1. המכללה רשאית להפסיק באופן מידי את השתתפות המשתמש בפורום ולחסום את גישתו לאתר בגין כל חשד לפעולה בניגוד לכללים המפורטים בתנאי שימוש אלה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

נוהל הודעה והסרה

 1. למען הסר ספק המכללה מקפידה על נוהל של הודעה והסרה. אם הנך סבור כי תכנים שפורסמו באתר ו/או בפורום הינם תכנים פוגעניים / מפרים זכויות כלשהן, לרבות זכויות קניין רוחני, או כי האתר מכיל קישורים/ הפניות לאתרים בעלי תוכן כאמור, אנא פנה באופן מידי למכללה על-ידי כל אחד מאמצעי התקשורת בלשונית צור קשר וציין את הפרטים הבאים: מהות הפגיעה/ ההפרה, לינק (קישורית) לעמוד הרלבנטי באתר ודרכי יצירת קשר עמך. המכללה תערוך בדיקה של הנושא ותיצור עמך קשר ככל שיידרש מידע נוסף.

 

הרשמה לקורסי המכללה

 1. ניתן להירשם לקורסי המכללה ישירות מתוך אתר המכללה, וניתן גם טלפונית. לפרטים ניתן לפנות למשרדי המכללה בטלפון 8111 *.
 2.  מדניות ביטול העסקה כפופה לחוק הגנת הצרכן.
 3. יחד עם זאת המכללה מאפשרת הקלה כך שביטול ההשתתפות בקורס אפשרי בכתב אך ורק תוך 14 יום ממועד עשיית ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה 7 ימי עבודה לפני קיום יום הקורס. לאחר מועד זה לא יוחזר תשלום.
 4. תהליך ההרשמה דרך האתר הינו אישור זמני. ההרשמה היא סופית רק לאחר קבלת אישור מנציג המכללה.
 5. ניתן לשלם על קורסי המכללה בתשלומים, לפרטים נוספים לחצו כאן
 6. במידה ונפלה טעות בהרשמה של תלמיד למכללה אנא פנה למכללה במייל- college@chamber.org.il ונציגי המכללה יצרו אתך קשר בהקדם האפשרי.

 

הזמנת ספרים

 1. ניתן לרכוש ספרים ישירות מתוך אתר המכללה, וניתן גם טלפונית. לפרטים ניתן לפנות לאריה בראון בטלפון : 03-5631082
 2. ביטול רכישת הספרים אפשרי במידה והספר טרם נשלח ללקוח בדואר. במידה ומדובר בלקוח שהגיע פיזית לקחת את הספרים מהמכללה , ניתן לבטל את הרכישה במידה והספר לא סופק. 
 3. תהליך הרכישה דרך האתר הינו אישור זמני. הרכישה היא סופית רק לאחר הסדרת התשלום מול נציג המכללה.
 4. ניתן לשלם על הספרים באמצעות כרטיס אשראי, מזומן או המחאה באישור ERN. הספר יסופק רק לאחר הסדרת התשלום.
 5. במידה ונפלה טעות ברכישת הספר אנא פנה  במייל- arieb@chamber.org.il ונציגי המכללה יצרו אתך קשר בהקדם האפשרי.

 

פטור מאחריות

 1. המכללה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה נזק לגוף ו/או לרכוש, של משתמש ו/או צד ג’ ככל שיגרם בשל ו/או בקשר לשימוש באתר או בתכנים הנמצאים בו, הסתמכות עליהם, לרבות השפעת תכנים על משתמש ו/או צד ג’ ו/או השפעתם על תוכנה, חומרה ו/או ציוד קצה בו ו/או באמצעותו נקלטו. פטור מאחריות יחול גם לגבי כל חברה קשורה, נושאי משרה, אנשי הנהלה, עובדים, וכל מי שפועל מטעמם ו/או בשמם.
 2. המכללה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל נוזקות, וירוסים, מתקפות סייבר, ו/או תקלות ו/או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב או לכל רכוש אחר של משתמש (ו/או של צדדים שלישיים הקשורים אליו) שייגרמו בשל גישה או שימוש באתר, ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר ו/או מאתרים חיצוניים אליהם הופנה המשתמש.
 3. ידוע למשתמש כי עשויים לחול טעויות ושיבושים, לרבות אי-דיוקים ו/או שגיאות דפוס ו/או טעויות הקלדה. המכללה תהא פטורה מכל אחריות למקרים אלה.
 4. המכללה רשאית להפסיק/להשעות את פעילות האתר ו/או את הגישה אליו, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא, לרבות בגין ביצוע עדכונים ו/או שדרוגים ו/או תיקונים ו/או כתוצאה מכל כשל או תקלה אחרת באתר ו/או בשרת ו/או ברשת האינטרנט מכל מין וסוג שהן, וללא כל הודעה מוקדמת, והיא לא תישא בגין כל נזק או חסרון כיס שייגרם למשתמש כתוצאה מכך.

 

שיפוי 

 1. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את המכללה, מנהליה, עובדיה, נציגיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה וכל גורם אחר הקשור באספקת איזה מהשירותים, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום ו/או אבדן רווח שייגרמו להם, מכל מין וסוג, לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת תנאי שימוש אלו ו/או הוראות החוק על ידי המשתמש, וכן עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגדם על ידי כל צד שלישי שהוא, בגין הפרה כאמור. 
 2. למען הסר ספק מובהר כי, אחריות המשתמש במקרה של התרחשות איזה מהמקרים המפורטים לעיל, כוללת גם נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים, מקריים ו/או מיוחדים, לרבות פגיעה בשם הטוב, פגיעה במוניטין, אבדן הכנסה, אבדן נתונים ואבדן רווחים. אין בשיפוי הנ"ל בכדי לגרוע מסעדי המכללה על פי כל דין. 

 

קניין רוחני

 1. כלל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים,  סימני מסחר וסודות מסחריים, בקשר עם התכנים, המידע, התוכנות, המודלים, העיצוב (לרבות לוגואים), בסיסי נתונים, קוד מחשב, והשירותים המצויים ו/או הכלולים באתר (להלן: "תכני האתר"), הינם בבעלות המכללה בלבד, או במקרה בו הוצגו באתר ו/או באמצעות האתר על-ידי צדדים שלישיים, קניינם של צדדים שלישיים אלה בלבד, ולא תהיה למשתמש בהם כל זכות מכל מין וסוג שהוא.
 2. שם הדומיין של האתר (בין אם נרשם ובין אם לאו) הינו רכושה של המכללה, ואין לעשות בו כל שימוש אלא בכפוף לקבלת אישור המכללה לכך מראש ובכתב.
 3. אין להעתיק, לשכפל, לתרגם, למכור, להשכיר, להפיץ, להעביר לצדדים שלישיים, להעמיד לרשות הציבור, לשדר, להציג בפומבי, לפרסם, וליצור יצירות נגזרות בקשר עם תכני האתר, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של המכללה בכתב ומראש. אין לאסוף נתונים או מידע אחר מן האתר למטרות מסחריות ו/או שיווקיות ו/או בלתי חוקיות בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות תוכנות, קודים ואמצעים דומים (כגון robots, crawlers, וכיו”ב).
 4. אף במקרה של אישור, אין להציג את האתר, לרבות כל תוכן הכלול בו, בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שנקבעו על ידי המכללה או מי מטעמה, אלא בכפוף להסכמתה לכך מראש ובכתב.
 5. חל איסור מוחלט לבצע באתר פעולות של הנדסה לאחור, הידור לאחור (de-compilation) ופירוק (disassembly) אין לעקוף בשום דרך שהיא אמצעי הגנה הנמצאים באתר, לרבות בדרך של ממשקי API עם שירותים או תוכנות אחרות.

 

כללי

 1. תקנון זה וכלל התנאים המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין המכללה.
 2. בכל מקרה של סתירה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין תגברנה הוראות תקנון זה, אלא אם צוין מפורשות אחרת.
 3. תנאי השימוש אינם גורעים מכל חוזה ו/או תקנון החלים עליך במסגרת התקשרות בינך ובין המכללה או המתקיימים בינך ובין צד שלישי.
 4. מובהר כי אין בתנאי הסכם זה כדי לגרוע, אלא באים הם להוסיף על כל תנאי ו/או הסרת ו/או מגבלת אחריות, הקיימים לטובת המכללה על פי כל הסכם אחר הקיים בין המשתמש ו/או הלקוח לבין המכללה ו/או הקיים על פי כל דין.
 5. המכללה מעניקה בזאת למשתמש, בכפוף לתנאים ובכפוף להתניות של תנאי השימוש, רישיון מוגבל, אישי, לא בלעדי, בלתי ניתן להעברה וניתן לביטול, להשתמש באתר ובשירותים, ושומרת לעצמה ולצדדים שלישיים מורשים של המכללה כל זכות או בעלות על האתר והתכנים הכלולים בו.
 6. בכל סכסוך משפטי הקשור לתנאי שימוש אלו ו/או לשירותי המכללה באתר, יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט לכל עניין כאמור יהא בבית המשפט המוסמך על פי דין במחוז תל אביב-יפו בלבד.
 7. בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אלינו באמצעות טופס צור קשר או באימייל .college@chamber.org.il