Content expieredפג תוקפו של תוכן זה

סדנת הטלוויזיה האינטרנטית

איך להפוך לאוטוריטה בשוק ולקבל הזמנות לראיונות בתכניות טלוויזיה.
סדנה בת יומיים על סודות השיווק של המדיה הטלוויזיונית החדשה.