Content expieredפג תוקפו של תוכן זה

יום עיון מיוחד בנושא הסכמי סחר של מדינת ישראל, כללי מקור,וזכאות לקבלת מעמד של "יצואן מאושר"

הסכמי הסחר עליהם חתומה מדינת ישראל, קובעים כי הטובין המיובאים ארצה ממדינות עמן יש לישראל הסכמי סחר או המיוצאים אליהן יהיו זכאים להעדפות מכס, וזאת בתנאי שהטובין עומדים בכללי המקור ומלווים במסמך העדפה (תעודת תנועה, תעודת מקור וכד').
בכפוף להסכמי הסחר של ישראל עם מדינות הקהילה האירופאית, מדינות אפט"א ותורכיה ניתן להמיר את תעודת התנודה בהצהרת יצואן.

מינהל המכס, כמו גם רשויות המכס של המדינות עימן יש לישראל הסכמי סחר הגדירו על בסיס ההסכמים את התנאים והדרישות שעל היצואן לקיים על מנת לקבל מעמד של "יצואן מאושר". 

יצואנים אשר עברו את ההשתלמות ועומדים בתנאים אותם קבע מינהל המכס יוכלו לפנות לקבלת מעמד יצואן מאושר!

לפרטים נוספים על יום העיון לחצו כאן