תקנון מבצעים – המכללה העסקית

1.    המבצעים

1.2   תקנון זה נועד להסדיר את כלל המבצעים המתקיימים במכללה.   

1.3   פרטי המבצעים ניתן לראות בעמוד https://www.cbc.org.il/category.aspx?id=3589.

1.4   את המבצעים ניתן לממש בקורסים, השתלמויות  וימי עיון המתקיימים במכללה.

1.5   למידע המלא אודות הקורסים, ההשתלמויות  וימי העיון ניתן לראות בכתובת https://www.cbc.org.il/professional-courses.html  .

1.6   המבצעים יחולו בהתאם לתאריכים המופיעים בעמוד המבצעים. הזמנה שלא תבוצע במהלך שעות המבצעים לא תהיה זכאית לתנאי המבצעים. המכללה שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל  מבצע בכל עת.

1.7   במידה והקורס ממומן מטעם חברה, ניתן לנצל את ההטבה פעם אחת ע"י רישום עובד אחד מטעם אותה חברה בלבד.

1.8    השתתפות במבצעים פירושה הסכמה לתנאי ההשתתפות כפי שהם מפורטים בתקנון זה ובעמוד המבצעים.

1.9    לא כל הקורסים הנמכרים באתר בדרך כלל, יוצעו למכירה במועד המבצעים.

 

2.    הזכות להשתתף במבצע

2.2   המבצעים תקפים לנרשמים חדשים בלבד ולא יחולו על לקוחות שנרשמו לפני מועד המבצעים או בחרו לבטל את הרישום ולהירשם מחדש במהלך תקופת המבצעים.

2.3   רשימת הקורסים המשתתפים במבצעים מפורסמת באתר המכללה.

2.4   המכללה שומרת על זכותה לבטל את ההשתתפות במבצעים של לקוחות אם יתברר כי אותם לקוחות אינם עומדים בתנאים המוקדמים להשתתפות במבצעים, לרבות במקרה של מסירת פרטים שגויים, וזאת לפי שיקול דעתה המוחלט ובלא שתוטל על המכללה כל חובה לנמק החלטתה.  

2.5   אין כפל מבצעים והנחות.

 

3.    שונות

3.2   פרטי המבצעים יפורסמו באתר המכללה.

3.3   למשתתף לא תהיה כל טענה ו\או מענה ו\או תובענה ו\או דרישה כלפי המכללה העסקית או מי מטעמה.

3.4   המכללה רשאית בכל שלב לבטל את המבצעים או לשנות את התנאים מכל סיבה שהיא, ואם עשתה כן לא תהיה למי מהמשתתפים במבצעים ו/או המבקשים להשתתף במבצעים כל טענה ו/או תביעה נגד המכללה בגין השינוי ו/או הביטול.

3.5   התקנון נכתב בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים.

 

ט.ל.ח.