ירידה נוספת במדד מנהלי הרכש בחודש יוני 2010

מדד מנהלי הרכש של בנק הפועלים וארגון מנהלי הרכש לחודש יוני 2010 רשם ירידה של 2.1 נקודות אחוז. המדד ירד לרמה של 46.0% מרמה של 48.1% בחודש מאי ונמצא זה החודש השני ברמה הנמוכה מ50%, המבחינה בין התרחבות להתכווצות בפעילות התעשייתית.
מדד מנהלי הרכש של בנק הפועלים וארגון מנהלי הרכש לחודש יוינ 2010 רשם ירידה של 2.1 נקודות אחוז. המדד ירד לרמה של 46.0% מרמה של 48.1% בחודש מאי ונמצא זה החודש השני ברמה הנמוכה מ50%, המבחינה בין התרחבות להתכווצות בפעילות התעשייתית.
מרבית סעיפי המדד נמצאים ברמה הנמוכה מ-50, ובכלל זה ביקושים מקומיים, ביקושים ליצוא ותפוקות  ייצור. רכיב התעסוקה המשיך זה החודש האחד-עשר להצביע על התרחבות, אם כי גם בו חלה האטה משמעותית.

מדד מנהלי הרכש העולמי, שמפרסם בנק JPMORGAN, רשם בחודש יוני ירידה קלה נוספת לרמה של 55.0 לעומת 57.0 בחודש מאי. חודש מאי מסמן, לעת עתה, נקודת תפנית במדד מנהלי הרכש בעולם, בו החלה נסיגה במדד. בחודש יוני ירד המדד במרבית המדינות בהן מתקיים הסקר וביניהן גם ארה"ב ואירופה, אם כי רמות המדד שם מצביעות על התרחבות בפעילות היצרניתץ.

כלכלני בנק הפועלים: מאז רמת השיא בנובמבר 2009 רשם המדד ירידה מצטברת של 16.5 נקודות אחוז, וזהו החודש השני בו המדד מצביע על התכווצות בפעילות. רכיבי המדד מצביעים על האטה הן בביקושים המקומיים והן ביצוא.
אינדיקטורים כלכליים אחרים מצביעים על מגמת ירידה ביצוא, ולעומת זאת נתוני הצריכה ממשיכים להצביע על עלייה, אם כי  בשיעורים מתונים יותר. אנו מעריכים כי תוצאות הסקר מסמנות האטה מסויימת בצמיחת המשק במחצית השנייה של השנה.

רמת המדד בישראל היא בין הנמוכות בעולם, שנייה רק ליוון בה רמת המדד שהגיעה החודש ל-42.2% משקפת התכווצות חדה בפעילות כבר יותר משנה, זאת בניגוד להתפתחויות בשלהי  שנת 2009 עאשר רמת המדד בישראל הייתה הגבוהה יותר בעולם.