סדנת ניתוח תזרים מזומנים והקשר בינו לבין דו"חות כספיים

הפצה דרך מחלקת קרנה - מלי לוי