Content expieredפג תוקפו של תוכן זה

מבצעי המכללה העסקית לשנת 2010

המכללה העסקית יוצאת במבצעים מיוחדים לשנת 2010

 

שם הקורס     תאריך פתיחה מבצע מיוחד
סדנת מיומנויות ניהול 06.07.2010 משתתף שני בעלות של 10% בלבד
קורס ניהול פיננסי וחשבונאי מאי 2010 משתתף שני בעלות של 10% בלבד
קורס מודיעין עסקי תחרותי 03.05.2010 משתתף שני בעלות של 50% בלבד
קורס ניהול השיווק 23.05.2010 משתתף שני בעלות של 10% בלבד
יום עיון בנייה וניהול תזרים מזומנים 26.05.2010 משתתף שני בעלות של 10% בלבד
קורס אומנות המכירה 06.05.2010 משתתף שני בעלות של 50% בלבד
יום עיון גבייה יעילה ונחושה 10.05.2010 משתתף שני בעלות של 10% בלבד
קורס הבורסה ושוק ההון  27.04.2010 משתתף שני בעלות של 10% בלבד
קורס פקידים רשויים    02.03.2011 משתתף שני בעלות של 10% בלבד
קורס משלחים בינלאומיים   09.11.2010 משתתף שני בעלות של 10% בלבד

לפרטים נוספים ניתן לפנות למכללה העסקית בטלפון: 8111*